اعضای هیات علمی

« بازگشت

روش‌های آماری پیشرفته در جنگل

نام درس روش‌های آماری پیشرفته در جنگل
کد درس 1828150
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز