اعضای هیات علمی

« بازگشت

روش‌های پژوهش در حشره‌شناسی کشاورزی

نام درس روش‌های پژوهش در حشره‌شناسی کشاورزی
کد درس 1830036
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز