اعضای هیات علمی

مقدمات روش تحقیق و آمار اجتماعی

نام درس مقدمات روش تحقیق و آمار اجتماعی
کد درس 1826021
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز