اعضای هیات علمی

« بازگشت

ارزشیابی پروژه‌های توسعه روستایی و کشاورزی

نام درس ارزشیابی پروژه‌های توسعه روستایی و کشاورزی
کد درس 1826073
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز