اعضای هیات علمی

« بازگشت

رهبری تغییر در کشاورزی پایدار و محیط زیست

نام درس رهبری تغییر در کشاورزی پایدار و محیط زیست
کد درس 1826162
تعداد واحد 1
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز