اعضای هیات علمی

« بازگشت

زیست‌بوم کارآفرینی فناورانه

نام درس زیست‌بوم کارآفرینی فناورانه
کد درس 1826203
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز