اعضای هیات علمی

« بازگشت

عملی شناسایی و تهیه نقشه خاک

نام درس عملی شناسایی و تهیه نقشه خاک
کد درس 1814057
تعداد واحد 1
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز