اعضای هیات علمی

« بازگشت

عملی ارزیابی خاک‌ها و اراضی

نام درس عملی ارزیابی خاک‌ها و اراضی
کد درس 1814065
تعداد واحد 1
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز