اعضای هیات علمی

آمار اجتماعی و داده‌پردازی

نام درس آمار اجتماعی و داده‌پردازی
کد درس 1826277
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز