اعضای هیات علمی

برنامه‌ریزی و کاربرد آن در توسعه روستایی

نام درس برنامه‌ریزی و کاربرد آن در توسعه روستایی
کد درس 1826049
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز