اعضای هیات علمی

آمار توسعه روستایی (جبرانی)

نام درس آمار توسعه روستایی (جبرانی)
کد درس 1826062
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز