اعضای هیات علمی

« بازگشت

طراحی و تدوین برنامه‌های ترویجی

نام درس طراحی و تدوین برنامه‌های ترویجی
کد درس 1826036
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز