اعضای هیات علمی

« بازگشت

برنامه‌ریزی ملی و منطقه‌ای کشاورزی ایران

نام درس برنامه‌ریزی ملی و منطقه‌ای کشاورزی ایران
کد درس 1826067
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز