اعضای هیات علمی

« بازگشت

ترویج و آموزش کشاورزی پایدار در توسعه روستایی

نام درس ترویج و آموزش کشاورزی پایدار در توسعه روستایی
کد درس 1826172
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز