اعضای هیات علمی

« بازگشت

آمار و تحلیل داده‌های اجتماعی و رفتاری

نام درس آمار و تحلیل داده‌های اجتماعی و رفتاری
کد درس 1826197
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز