اعضای هیات علمی

« بازگشت

روش تحقیق پیشرفته در ترویج و آموزش کشاورزی پایدار

نام درس روش تحقیق پیشرفته در ترویج و آموزش کشاورزی پایدار
کد درس 1826171
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز