اعضای هیات علمی

« بازگشت

روش‌های پژوهش در علوم اجتماعی و رفتاری

نام درس روش‌های پژوهش در علوم اجتماعی و رفتاری
کد درس 1826196
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز