اعضای هیات علمی

« بازگشت

مبانی کارآفرینی فناورانه در کشاورزی پایدار

نام درس مبانی کارآفرینی فناورانه در کشاورزی پایدار
کد درس 1826199
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز