اعضای هیات علمی

شناخت و کاربرد سامانه هیدرولیک و پنوماتیک

نام درس شناخت و کاربرد سامانه هیدرولیک و پنوماتیک
کد درس 1818083
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز