اعضای هیات علمی

عملی شناخت و کاربرد سامانه هیدرولیک و پنوماتیک

نام درس عملی شناخت و کاربرد سامانه هیدرولیک و پنوماتیک
کد درس 1818084
تعداد واحد 1
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز