اعضای هیات علمی

« بازگشت

مدیریت کسب و کار کشاورزی

نام درس مدیریت کسب و کار کشاورزی
کد درس 1826207
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز