آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی

 

ردیف

نام آزمایشگاه

فارسی

انگلیسی

1

مکانیک خاک

Soil Mechanics

2

هیدرولیک

Hydraulic

3

شیمی خاک

Soil Chemistry

4

فیزیک خاک

Soil Physics

5

میکرومرفولوی خاک

Soil Micromorphology

6

بیولوژی خاک

Soil Biology

7

آزمایشگاه آفت شناسی

Plant pest science

8

آزمایشگاه بیماری شناسی

Plant pathology

9

آزمایشگاه قارچ شناسی

Mycology Lab.

10

آزمایشگاه حشره شناسی

Entomology Lab.

11

آزمایشگاه باکتری شناسی

Bacteriology Lab.

12

خواص فیزیکی و مکانیکی محصولات کشاوزی

Physical and Mechanical Properties Crops and Foods

13

آزمایشگاه تحقیقاتی

Reserch Lab.

14

آزمایشگاه مبانی مهندسی برق 1

Electrical Lab.

15

آزمایشگاه روش ها و ابزار اندازه گیری و سیستم های کنترل

Methods and Instrumentation Measurment and Control System Lab.

16

آزمایشگاه فیزیک2 (الکتریسیته و مغناطیس)

Physics (II) (Electricity and Magnet Lab.)

17

بیومتری و مهندسی منابع طبیعی

Biometry and engineering of natural resources

18

اکولوژی و بیولوژی منابع طبیعی

Ecology and biology of natural resources

19

آزمایشگاه سنجش از راه دور

Remote Sensing Lab

20

آزمایشگاه عمومی

General Lab