معرفی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی:

 

دانشکده کشاورزی جز قدیمیترین واحد های دانشگاه رازی می باشد که در سال ۱۳۶۱ بعنوان آموزشکده کشاورزی با یک گروه آموزشی  تولیدات گیاهی کار خود را آغاز نمود. و در حال حاضر دارای 5 گروه آموزشی شامل: (مهندسی مکانیک بیوسیستم، گیاه پزشکی، علوم مهندسی خاک، منابع طبیعی و ترویج و آموزش کشاورزی) می باشد.

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دارای ۳۲۰ هکتار اراضی می باشد که در زمینه های آموزشی ، پژوهشی و تولیدی فعالیت دارد. گروه های آموزشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در گرایشهای مختلف از داخل و خارج از کشور دانشجو می پذیرد.

 

تعداد اساتید : 

استاد : 1 نفر

دانشیار: 9 نفر

استادیار: 22 نفر

گروه ترویج و آموزش کشاورزی

مقاطع تحصیلی:

کارشناسی: ترویج و آموزش کشاورزی

کارشناسی ارشد: توسعه روستایی، ترویج و آموزش کشاورزی

دکتری:  توسعه کشاورزی، ترویج کشاورزی

 

ترویج و آموزش کشاورزی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

92

39

35

 

گروه علوم و مهندسی خاک

مقاطع تحصیلی : 

کارشناسی: علوم و مهندسی خاک 

کارشناسی ارشد: 

رشته مدیریت منابع خاک (با گرایش های تحصیلی: فیزیک و حفاظت خاک، و منابع خاک و ارزیابی اراضی) 

رشته مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک (با گرایش های تحصیلی: شیمی و حاصلخیزی خاک، و بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک) 

دکترا: -

 

علوم و مهندسی خاک

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

114

33

-

 

 

گروه گیاه پزشکی

مقاطع تحصیلی :

کارشناسی: مهندسی کشاورزی- گیاه‌پزشکی 

کارشناسی ارشد: حشره­ شناسی کشاورزی-بیماری ­شناسی گیاهی 

دکتری تخصصی (Ph.D): حشره ­شناسی کشاورزی

 

گیاهپزشکی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

102

48

16

 

 

گروه منابع طبیعی

مقاطع تحصیلی : 

کارشناسی: مهندسی منابع طبیعی- مرتع و آبخیزداری- مهندسی منابع طبیعی-جنگلداری 

کارشناسی ارشد: مهندسی منابع طبیعی-جنگلداری 

 

منابع طبیعی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

139

16

-

 

گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم

مقاطع تحصیلی: 

کارشناسی: مهندسی مکانیک بیوسیستم

 کارشناسی ارشد: مهندسی مکانیک بیوسیستم-  گرایش طراحی ماشین­های کشاورزی- گرایش انرژی­های تجدیدپذیر- گرایش فناوری پس از برداشت.

دکتری:

 

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

110

26

-