ریاست جدید


رئیس دانشکده کشاورزی

دکتر شهاب قاضی

مرتبه علمی: دانشیار

گروه  آموزشی: علوم دامی

آدرس: کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی

ایمیل: sghazi@razi.ac.ir  

 تلفن: ۳۸۳۲۴۸۲۰-۰۸۳