معاونت آموزشی دانشکده کشاورزیمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی:

دکتر سعید عباسی


معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده  کشاورزی:

دکتر فرحناز رستمی