معاونت دانشکده کشاورزی

دکتر عباسعلی زمانی

 

مرتبه علمی: دانشیار

گروه آموزشی: مهندسی گیاه پزشکی

 آدرس: کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی

 

تلفن:۸۳۳۴۵۲۰(۸۳)۹۸+

azamani[at]razi.ac.ir

 

شرح وظایف معاونت

پیگیری اجرای آئین نامه ها و مقررات پژوهشی و نظارت بر اجرای برنامه های پژوهشی گروهها و کوشش جهت رفع مشکللات آنها، ترغیب و تشویق اساتید دانشکده جهت تألیف، ترجمه و نگارش کتب و مقالات علمی تخصصی. بررسی پرونده های ارتقاء و تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی پیگیری اجرای مقررات اداری و مالی و سایر دستورالعمل های امور اداری و مالی در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی نظارت بر اجرای آئین نامه ها و مقررات آموزشی مصوب کلیه مقاطع تحصیلی.