معاونت دانشکده کشاورزی

دکتر مرتضی پور رضا

 

مرتبه علمی: استادیار

گروه آموزشی: منابع طبیعی

 آدرس: کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی

 

تلفن:۸۳۳۴۵۲۰(۸۳)۹۸+   همراه: ۰۹۸۹۱۸۷۲۹۴۵۸۴

 

ایمیل : pourreza@razi.ac.ir