معاونت دانشکده کشاورزی

دکتر عباسعلی زمانی

 

مرتبه علمی: دانشیار

گروه آموزشی: مهندسی گیاه پزشکی

 آدرس: کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی

 

تلفن:۸۳۳۴۵۲۰(۸۳)۹۸+

azamani[at]razi.ac.ir