اعضای هیات علمی

اکرم فاطمی قمشه

change-logo

اکرم فاطمی قمشه    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات



همایش ها



نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
آزمایشگاه خاک‌های شور و سدیمی 1814049 1 02 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
خاک‌های شور و سدیمی 1814048 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1398/10/29 (11:00 - 13:00) ترم اول 1398 طرح درس
شیمی خاک پیشرفته 1814029 3 01 هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1398/10/25 (11:00 - 13:00) ترم اول 1398 طرح درس
خاک‌های شورسدیمی 1814150 3 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:30 ) | هفته های فرد یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/10/30 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397 طرح درس
شیمی خاک پیشرفته 1814029 3 01 هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/10/26 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397 طرح درس
آزمایشگاه شیمی خاک 1814047 1 02 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/04/11 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396 طرح درس
آزمایشگاه شیمی خاک 1814047 1 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/04/11 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
شیمی خاک 1814046 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/04/11 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1396 طرح درس
کارورزی1 1814092 3 01 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00 ) 1397/04/19 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
کمپوست 1814163 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/06 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1396 طرح درس
حاصلخیزی خاک پیشرفته 1814031 3 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/04/10 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1396 طرح درس
مدیریت تغذیه گیاه 1814186 3 01 هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/06 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1396 طرح درس
آزمایشگاه حاصلخیزی خاک و کودها 1814051 1 02 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
آزمایشگاه حاصلخیزی خاک و کودها 1814051 1 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
حاصلخیزی خاک و کودها 1814050 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/11/01 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396 طرح درس
خاک‌های شورسدیمی 1814150 3 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:30 ) | هفته های فرد یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/24 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396 طرح درس
شیمی خاک پیشرفته 1814029 3 01 هفته های زوج چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396 طرح درس
آزمایشگاه تغذیه گیاه 1814059 1 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395 طرح درس
آزمایشگاه تغذیه گیاه 1814059 1 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395 طرح درس
آزمایشگاه شیمی خاک 1814047 1 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/21 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2