اعضای هیات علمی

علی بهشتی آل آقا

علی بهشتی آل آقا

علی بهشتی آل آقا    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

طرح های بنیادیلیست طرح های پژوهشیمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
بیولوژی خاک 1814070 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/10/29 (11:00 - 13:00) ترم اول 1398 طرح درس
مدیریت خاک در کشاورزی پایدار 1814089 2 01 1398/11/01 (11:00 - 13:00) ترم اول 1398 طرح درس
زیست پالایی خاک و آب 1814193 3 01 هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته پنج شنبه (08:30 - 10:30 ) 1398/11/02 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398 طرح درس
فناوری تهیه کودهای زیستی 1814197 3 01 | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/10/28 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398 طرح درس
بیولوژی خاک 1814070 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/30 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397 طرح درس
مدیریت خاک در کشاورزی پایدار 1814089 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/11/02 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397 طرح درس
زیست پالایی خاک و آب 1814193 3 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/11/03 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397 طرح درس
فناوری تهیه کودهای زیستی 1814197 3 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/10/29 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397 طرح درس
عملی میکروبیولوژی خاک 1814084 1 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
عملی میکروبیولوژی خاک 1814084 1 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
میکروبیولوژی خاک 1814083 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/04/05 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1396 طرح درس
روابط زیستی خاک و گیاه( اثرات متقابل میکروارگانیسمهای خاک با گیاهان ) 1814128 3 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته پنج شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/04/17 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1396 طرح درس
مدیریت پایدار منابع خاک 1814167 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/17 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1396 طرح درس
مواد آلی خاک 1814178 2 01 هرهفته پنج شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/04/13 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1396 طرح درس
آزمایشگاه بیولوژی خاک 1814071 1 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
آزمایشگاه بیولوژی خاک 1814071 1 02 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
بیولوژی خاک 1814070 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/01 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396 طرح درس
زیست پالایی خاک و آب 1814193 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/01 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396 طرح درس
عملی میکروبیولوژی خاک 1814084 1 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/20 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395 طرح درس
عملی میکروبیولوژی خاک 1814084 1 02 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/20 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2