اعضای هیات علمی

علیرضا معرفت

change-logo

علیرضا معرفت    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
پروکاریوت‌های بیماری‌زای گیاهی 1830046 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/10/23 (11:00 - 13:00) ترم اول 1398 طرح درس
پروکاریوت‌های بیماری‌زای گیاهی 1830046 3 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/24 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397 طرح درس
ویروس‌ها و پروکاریوت‌های بیماری‌زای گیاهی 1830086 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/11/03 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396 طرح درس
آزمایشگاه ویروس‌ها و پروکاریوت‌های بیماری‌زای گیاهی 1830087 1 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
آزمایشگاه ویروس‌ها و پروکاریوت‌های بیماری‌زای گیاهی 1830087 1 02 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
پروکاریوت‌های بیماری‌زای گیاهی 1830046 3 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/27 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396 طرح درس
بیماری‌شناسی گیاهی مولکولی 1830111 3 01 نیمه اول ترم یک شنبه (10:30 - 12:30 ) | نیمه اول ترم یک شنبه (08:30 - 10:30 ) | نیمه دوم ترم یک شنبه (10:30 - 12:30 ) | نیمه دوم ترم یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/18 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 7 نتیجه
از 1