اعضای هیات علمی

علیرضا معرفت

change-logo

علیرضا معرفت    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پروکاریوت‌های بیماری‌زای گیاهی 1830046 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/10/23 (11:00 - 13:00) ترم اول 1398
پروکاریوت‌های بیماری‌زای گیاهی 1830046 3 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/24 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397
ویروس‌ها و پروکاریوت‌های بیماری‌زای گیاهی 1830086 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/11/03 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
آزمایشگاه ویروس‌ها و پروکاریوت‌های بیماری‌زای گیاهی 1830087 1 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه ویروس‌ها و پروکاریوت‌های بیماری‌زای گیاهی 1830087 1 02 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
پروکاریوت‌های بیماری‌زای گیاهی 1830046 3 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/27 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
بیماری‌شناسی گیاهی مولکولی 1830111 3 01 نیمه اول ترم یک شنبه (10:30 - 12:30 ) | نیمه اول ترم یک شنبه (08:30 - 10:30 ) | نیمه دوم ترم یک شنبه (10:30 - 12:30 ) | نیمه دوم ترم یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/18 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
نمایش 7 نتیجه
از 1