اعضای هیات علمی

پرویز شکاری

change-logo

پرویز شکاری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

طرح های بنیادیلیست طرح های پژوهشیمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 40 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
پیدایش خاک 1814080 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1398/10/24 (11:00 - 13:00) ترم اول 1398 طرح درس
رده‌بندی خاک‌ها 1814081 1 01 هفته های زوج دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1398/11/03 (11:00 - 13:00) ترم اول 1398 طرح درس
عملی رده‌بندی خاک‌ها 1814082 1 01 1398/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
ارزیابی تناسب اراضی 1814168 3 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/10/29 (11:00 - 13:00) ترم اول 1398 طرح درس
زبان تخصصی 1814012 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1398/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398 طرح درس
زمین آمار 1814036 3 01 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1398/10/23 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398 طرح درس
ارزیابی قابلیت اراضی 1828106 1 01 هفته های فرد چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/11/03 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397 طرح درس
پیدایش خاک 1814080 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/10/20 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397 طرح درس
رده‌بندی خاک‌ها 1814081 1 01 هفته های زوج یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397 طرح درس
عملی ارزیابی قابلیت اراضی 1828107 1 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
عملی رده‌بندی خاک‌ها 1814082 1 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
عملی رده‌بندی خاک‌ها 1814082 1 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
ارزیابی تناسب اراضی 1814168 3 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/10/30 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397 طرح درس
زبان تخصصی 1814012 2 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/10/23 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397 طرح درس
زمین آمار 1814036 3 01 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/24 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397 طرح درس
ارزیابی خاک‌ها و اراضی 1814064 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/03 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1396 طرح درس
خاک‌های مناطق خشک و نیمه‌خشک 1828090 1 01 هفته های فرد یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/04/19 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1396 طرح درس
روش تحقیق 1814040 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/04/02 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1396 طرح درس
شناسایی و تهیه نقشه خاک 1814056 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/03 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1396 طرح درس
عملی ارزیابی خاک‌ها و اراضی 1814065 1 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 40 نتیجه
از 2