اعضای هیات علمی

علی بهشتی آل آقا

علی بهشتی آل آقا

علی بهشتی آل آقا    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

لیست طرح های پژوهشیکتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه بیولوژی خاک 1814071 1 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه بیولوژی خاک 1814071 1 02 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
بیولوژی خاک 1814070 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/01 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
زیست پالایی خاک و آب 1814193 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/01 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
عملی میکروبیولوژی خاک 1814084 1 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/20 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
عملی میکروبیولوژی خاک 1814084 1 02 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/20 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
میکروبیولوژی خاک 1814083 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/20 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
روابط زیستی خاک و گیاه( اثرات متقابل میکروارگانیسمهای خاک با گیاهان ) 1814128 3 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/22 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
مواد آلی خاک 1814178 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/29 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
مواد آلی خاک 1814038 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته پنج شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/29 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
نمایش 10 نتیجه
از 1