اعضای هیات علمی

فرحناز رستمی قبادی

change-logo

فرحناز رستمی قبادی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصاد خرد و کلان (جبرانی) 1826058 2 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/11/08 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
توسعه پایدار روستایی 1826198 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/08 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
سیاست و توسعه کشاورزی 1826047 3 01 هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/26 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
توسعه اقتصادی 1826045 3 02 هفته های زوج چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/27 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
عملیات کشاورزی (تخصصی) 1826138 1 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
عملی مدیریت مزرعه 1826127 1 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/29 (16:15 - 18:00) ترم دوم 1395
عملی مدیریت مزرعه 1826127 1 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/29 (16:15 - 18:00) ترم دوم 1395
مدیریت مزرعه 1826126 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/29 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1