اعضای هیات علمی

سعید عباسی

change-logo

سعید عباسی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

طرح های بنیادیلیست طرح های پژوهشیمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
آزمایشگاه قارچ‌شناسی مقدماتی 1830083 1 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/10/19 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
آزمایشگاه قارچ‌شناسی مقدماتی 1830083 1 01 1398/10/19 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
قارچ‌شناسی مقدماتی 1830082 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1398/10/19 (11:00 - 13:00) ترم اول 1398 طرح درس
روش‌ها و وسایل تحقیق در بیماری‌شناسی گیاهی 1830049 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/11/02 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398 طرح درس
آزمایشگاه قارچ‌شناسی مقدماتی 1830083 1 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
آزمایشگاه قارچ‌شناسی مقدماتی 1830083 1 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
قارچ‌شناسی مقدماتی 1830082 2 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/10/20 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397 طرح درس
روش‌ها و وسایل تحقیق در بیماری‌شناسی گیاهی 1830049 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | نیمه اول ترم یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | نیمه دوم ترم یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/11/03 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397 طرح درس
مدیریت بیماری‌های گیاهی 1830047 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/09 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1396 طرح درس
آزمایشگاه قارچ‌شناسی مقدماتی 1830083 1 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
آزمایشگاه قارچ‌شناسی مقدماتی 1830083 1 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
قارچ‌شناسی مقدماتی 1830082 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/11/01 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396 طرح درس
مدیریت بیماری‌های گیاهی 1830047 3 01 هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/22 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 13 نتیجه
از 1