اعضای هیات علمی

مرضیه علیزاده

مرضیه علیزاده

مرضیه علیزاده    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: ساختمان شماره 2- طبقه دوم- شماره اتاق
پست الکترونیکی: 

1

دروس نیمسال اول
  1  فیزیولوژی غدد و سیستم ایمنی - مقطع دکتری        Endocrinology and Immune system
  2  فیزیولوژی حشرات- مقطع کارشناسی ارشد Insect physiology
  3  جانور شناسی- مقطع کارشناسی Zoology

 

دروس نیمسال دوم
 1 سم شناسی محیطی - مقطع دکتری Environmental toxicology 
 2 سم شناسی آفت کشها - مقطع کارشناسی ارشد Insecticides Toxicology
 3 آفت شناسی گیاهی- مقطع کارشناسی Agricultural Entomology

 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فیزیولوژی حشرات 1830028 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/11/03 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
فیزیولوژی غدد و ایمنی حشرات 1830118 3 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/11/03 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
فیزیولوژی حشرات 1830028 3 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/11/04 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
فیزیولوژی غدد و ایمنی حشرات 1830118 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/11/04 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
سم‌شناسی محیطی 1830127 2 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/04/09 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1396
فیزیولوژی حشرات 1830028 3 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/11/03 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
فیزیولوژی غدد و ایمنی حشرات 1830118 3 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/11/03 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
آفت‌کش‌ها و محیط زیست 1830034 2 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/22 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1