اعضای هیات علمی

عباسعلی زمانی

change-logo

عباسعلی زمانی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
آزمایشگاه سم شناسی 1830093 1 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
آزمایشگاه سم شناسی 1830093 1 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30 ) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
سم شناسی 1830092 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1398/10/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398 طرح درس
اکولوژی حشرات 1830027 3 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/10/29 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398 طرح درس
روش‌های پژوهش در حشره‌شناسی کشاورزی 1830036 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398 طرح درس
آزمایشگاه حشره‌شناسی 1830108 1 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
آزمایشگاه حشره‌شناسی 1830108 1 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
اکولوژی حشرات 1830027 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/30 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397 طرح درس
آمار در اکولوژی 1830121 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/04/03 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1396 طرح درس
آزمایشگاه آفات مهم درختان میوه 1830099 1 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/19 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
آزمایشگاه آفات مهم درختان میوه 1830099 1 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/19 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
آفات مهم درختان میوه 1830098 2 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/04/19 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1396 طرح درس
کنترل بیولوژیک آفات 1830115 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/03 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1396 طرح درس
اکولوژی حشرات 1830027 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/28 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396 طرح درس
آزمایشگاه آفات مهم درختان میوه 1830099 1 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/21 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1395 طرح درس
آزمایشگاه آفات مهم درختان میوه 1830099 1 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/21 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1395 طرح درس
آفات مهم درختان میوه 1830098 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/21 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395 طرح درس
دینامیسم شکارگری حشرات 1830074 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/18 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395 طرح درس
کنترل بیولوژیک حشرات 1830030 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/22 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 19 نتیجه
از 1