اعضای هیات علمی

امیرحسین علی بیگی

change-logo

امیرحسین علی بیگی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

لیست طرح های پژوهشیکتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تکنیک‌های پیشرفته تحلیل داده‌ها 1826173 2 01 هفته های زوج چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/10/24 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
نقد نظام‌های آموزش کشاورزی در جهان و ایران 1826167 2 01 هفته های فرد چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1398/11/01 (11:00 - 13:00) ترم اول 1398
آمار پیشرفته و تحلیل داده‌ها در توسعه کشاورزی 1826291 2 01 هفته های فرد چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/10/20 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
تکنیک‌های پیشرفته تحلیل داده‌ها 1826173 2 01 هفته های زوج چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/27 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
کاربرد نرم‌افزارهای رایانه‌ای مرتبط با علوم رفتاری 1826041 3 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/27 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
نمایش 5 نتیجه