اعضای هیات علمی

امیرحسین علی بیگی

change-logo

امیرحسین علی بیگی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

طرح های بنیادیلیست طرح های پژوهشیمقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
تکنیک‌های پیشرفته تحلیل داده‌ها 1826173 2 01 هفته های زوج چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/10/24 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398 طرح درس
نقد نظام‌های آموزش کشاورزی در جهان و ایران 1826167 2 01 هفته های فرد چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1398/11/01 (11:00 - 13:00) ترم اول 1398 طرح درس
آمار پیشرفته و تحلیل داده‌ها در توسعه کشاورزی 1826291 2 01 هفته های فرد چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/10/20 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397 طرح درس
تکنیک‌های پیشرفته تحلیل داده‌ها 1826173 2 01 هفته های زوج چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/27 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396 طرح درس
کاربرد نرم‌افزارهای رایانه‌ای مرتبط با علوم رفتاری 1826041 3 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/27 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 5 نتیجه