اعضای هیات علمی

احسان صیاد

change-logo

احسان صیاد    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه خاک‌شناسی جنگل 1828137 1 01 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1398/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
خاک‌شناسی جنگل 1828136 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1398/11/02 (11:00 - 13:00) ترم اول 1398
جنگل‌شناسی تکمیلی 1828177 2 01 هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/10/28 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
روش تحقیق در علوم جنگل 1828179 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
عملی مبانی جنگل‌شناسی 1828316 1 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1398/10/19 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
مبانی جنگل‌شناسی 1828315 2 01 1398/10/19 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
آزمایشگاه خاک‌شناسی جنگل 1828137 1 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
جنگل‌کاری و نهالستان‌های جنگلی 1828140 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/10/20 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
خاک‌شناسی جنگل 1828136 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/10/30 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
عملی جنگل‌کاری و نهالستان‌های جنگلی 1828141 1 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
اکولوژی جنگل 1828052 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/26 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397
جنگل‌شناسی تکمیلی 1828177 2 01 هفته های فرد دو شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/29 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
روش تحقیق در علوم جنگل 1828179 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/10/26 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
جنگل‌کاری و نهالستان‌های جنگلی 1828140 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/04/10 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1396
عملی جنگل‌کاری و نهالستان‌های جنگلی 1828141 1 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/10 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
طرح آزمایشات منابع طبیعی 1828074 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/04/02 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1396
مدیریت جنگل‌های دست کاشت 1828191 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/04/13 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1396
نظارت و کنترل بر منابع جنگلی 1828151 2 01 هفته های فرد یک شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/06 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1396
آزمایشگاه خاک‌شناسی جنگل 1828137 1 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
خاک‌شناسی جنگل 1828136 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/26 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2