اعضای هیات علمی

اسماعیل میرزایی قلعه

اسماعیل میرزایی قلعه

اسماعیل میرزایی قلعه    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

Dr. Esmaeil Mirzaee- Ghaleh

Assistant Professor in Mechanical Engineering of Agricultural Machinery Department

                                                                                                                                                      Address: Mechanical Engineering of Agricultural Machinery Department, Faculty of Agriculture, Razi University, Kermanshah, Iran.

 

    Telfax: +98- 83-38331662,  Postal Code: 6715685438

 

Email: E.mirzaee@razi.ac.ir &  esmaeilmirza@gmail.com

 

برنامه هفتگی حضور استاد در دانشگاه ( نیمسال 3991)

روز/ساعت

09 : 08

10 : 09

 11 : 10

 12 : 11

 13 : 12

14 : 13

15 : 14

16 : 15

17 : 16

شنبه

حضور در دانشکده کشاورزی سنقر (امور اجرایی دانشکده کشاورزی سنقر )

یکشنبه

ترمودینامیک

(حضور در دفتر کار)

مکانیک سیالات کاربردی در صنایع غذایی (حضور در دفتر کار

راهنمایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی (حضور در دفتر کار)

 

شورای گروه

 

مکانیک سیالات کاربردی در صنایع غذایی (حضور در دفتر کار)

دوشنبه

حضور در دانشکده کشاورزی سنقر (امور اجرایی دانشکده کشاورزی سنقر )

سه شنبه

ترمودینامیک

(حضور در دفتر کار)

حضور در دفتر کار

( مشاوره دانشجویان)

 

 

موتورهای درون‌سوز پیشرفته

(حضور در دفتر کار)

 

 

چهارشنبه

حضور در دانشکده کشاورزی سنقر (امور اجرایی دانشکده کشاورزی سنقر )

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Date of Birth: 02/09/1985

Place of Birth: Harsin / Kermanshah /Iran

Marital Status: Married

Gender: Male

 

Personal Information

 

2014-Present: Assistant Professor in Mechanical Engineering of Agricultural Machinery, Razi University, Kermanshah, Iran.

 

2010-2014: Ph. D student in Mechanics of Agricultural Machinery Engineering, University of Tehran, Karaj, Iran

GPA: 18.44 out of  20    

Thesis Title: Development of an Intelligent Solar System Based on Fuzzy Logic Controller for Heating of Model Poultry House

 

2007-2009: M.Sc.  student in Mechanics of Agricultural Machinery Engineering, University of Tehran, Karaj, Iran        

G.P.A: 18.36 out of 20  

Thesis Title: Modeling of Thin-layer Drying Kinetics of Three Apricot Varieties

 

2003- 2007: B.Sc.  student in Mechanics of Agricultural Machinery Engineering, Tabriz University, Tabriz, Iran  

G.P.A: 18.11 out of 20

Project Title: A review on biodiesel fuels

 

1999-2003: Emam Ommat High School, Kermanshah, Iran.

Diploma in Mathematics & Physics

GPA: 18.60 out of  20

 

 

 

 

 

 

Education

 

 

-Ranked 1st   Among B.Sc. Students of Department, 2003-2007

 

-Ranked 3th   In National Entrance Examination for M.Sc. Course Among Approximately 1000 Participants, 2007

 

- Ranked 3st  Among M.Sc. Students of Department, 2007-2009

 

- Ranked 2st   In University of Tehran Ph. D Entrance Examination Among 50 Participants, 2009

 

- University of Tehran Best Student, 2009-2010

 

- Iran Ministry of Science, Research, and Technology Scholarship, 2010-2014

 

- Iran National Foundation for Elites (INFE) Scholarship, 2019-2014

 

- Member of the National Elite Foundation in Iran from 2009- Present

 

Awards and Honors

 Department of Post harvest Engineering, Leibniz Institute for

Agricultural Engineering, Potsdam, Germany, May 2013-September 2013

Sabbatical leave

 

Renewable Energy

 

Energy in Agriculture Buildings

 

Heating, Ventilating, and Air Conditioning Systems ( HVAC systems) 

Drying of Agricultural Products

 

Physical and Mechanical Properties of Agricultural Products   

Agricultural Machinery Design

 

Post Harvest In  Agriculture

Academic Interests

Fall semester:

- Fluid mechanics 1

 

- Internal Combustion Engines

 

- Strength of materials (1),  (Faculty of Agriculture, Sonqor)

 

- Industrial Drawing (1), (Faculty of Agriculture, Sonqor)

 

Spring semester:

- Mechanical Vibration

 

- Materials Science

 

- Statics, (Faculty of Agriculture, Sonqor)

 

Teaching Experience

-  MATLAB, SPSS, Programming

-  Solid Works

-  ANSIS

-  Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint)

- RETScreen

Computer Software Familiarities

Notes of Tillage and Planting Machinery  (In Persian), Okhovat Publication, Issn: 978-600-6065-17-5. 

Books

-          M. Zareie, A. N. Lorestani and E. Mirzaee-Ghaleh. 2017. Energy and exergy analysis of banana drying process with the hybrid
dryer. Mechanic researches in Agricultural machinery, 6(1), 49-56 ( In Persian)

 

- M. Zareie, A. N. Lorestani and E. Mirzaee-Ghaleh. 2017. Thin layer drying of banana. Applied Chemistry, 107, 47045-47050

 

-          Mirzaee Ghaleh, E., Omid, M., Keyhani A. Dalvand, M.J. 2015. Comparison of Fuzzy and On/Off Controllers for Winter Season Indoor Climate Management in a Model Poultry House. Computers and Electronics in Agriculture Journal, 110:187-195.

 

- Mirzaee, E., Omid, M., Keyhani A. Javadikia, P. 2013. Forecasting the Thermal Load for Implementing Solar Energy in a Model Poultry House. Journal of Agricultural Engineering and Biotechnology, 1(2), 30-36.

 

- Mirzaee, E., Omid, M., Keyhani A. Dalvand, M.J. 2014. Performance Evaluation of Fuzzy and On/Off Controllers for Climate Management in a Model Poultry House. Computers and Electronics in Agriculture Journal. Revised Paper.

 

- Mirzaee, E., Rafiee, S., Keyhani A. and Emam–Djomeh, Z. 2009. Physical properties of apricot to characterize best post harvesting options. Australian Journal of Crop Science, 3(2), 95-100.

 

- Mirzaee, E., Rafiee, S., Keyhani, A., and Emam-Djomeh, Z. 2009. Determining of Moisture Diffusivity and Activation Energy in Drying of Apricot. Research in Agricultural Engineering, 55(3),114-120.

 

- Mirzaee, E., Rafiee, S., Keyhani, A., Emam–Djomeh, Z., Kheiralipour, K., and Tabatabaeefar, A. 2008. Modeling of apricot (Prunus armeniaca L.) terminal velocity in Water. International Journal of Agricultural Technology, 4(2), 29-35.

 

- Mirzaee, E., Rafiee, S., Keyhani, A., Emam-Djomeh Z., and  . Kheiralipour, K. 2008. Mass modeling of two varieties of apricot (prunus armenaica L.) with some physical characteristics. Plant Omics Journal, 1(1), 37-43.

 

- K. Kheiralipour, A. Tabatabaeefar, H. Mobli, S. Rafiee, A. Jafari, A.  Rajabipour and E. Mirzaee. 2009. Determining and modeling terminal velocity of fruits in water. Journal of Agricultural Technology, V.5 (1): 7-15.

 

- Kamran Kheiralipour, Ahmad Tabatabaeefar,  Hossein Mobli, Shahin Rafiee,  Ali Rajabipour, Ali Jafari, E. Mirzaee . 2010. Modeling of dropping time of Kiwi fruit in water. International Journal of Food Properties, 13: 1315-1322.

 

-  K. Kheiralipour, A. Tabatabaeefar, H. Mobli, S. Rafiee, A. Jafari, A. Rajabipour and E. Mirzaee. 2008. Modeling of Terminal Velocity of Kiwi Fruit in Water.. Journal of Applied Sciences Research, 4(11): 1574-1580.

 

- Mirzaee, E., Rafiee, S., Keyhani, A. 2010. Evaluation and Selection of Thin-layer Models for Drying Kinetics of Apricot (cv.NASIRY). Agric Eng Int: CIGR Journal: 111-116.

 

-  Taheri Garavand, A., Rafiee, S., Keyhani., A. and Mirzaee., E. 2010 Mathematical Modeling of Tomato Terminal Velocity in Water. Advance Journal of Food Science and Technology, 2(2): 100-103.

 

- Taheri Garavand, A., Rafiee, S., Keyhani., A. and Mirzaee., E. 2010. A traveling time model as a function of water density and vegetable size, shape and density. Vegetable crops research bulletin, 73: 143- 149.

 

- Esmaeil Mirzaee, Shahin Rafiee, Alireza Keyhani and Zeynab Ramedani. 2012. Modulus of elasticity (E) and total soluble solids (TSS) effects on drying characteristics of two apricot varieties. Elixir Chem. Engg. 45 : 7973-7978.

- Mirzaee, E., Rafiee, Sh., Keyhani, A., Emam–Djomeh, Z., Taheri Garavand. 2009. Thin layer drying of apricot. Electronic Journal of food process and preservation (In Persian), 1(2): 139-150.

 

Publications in Journals

- E. Mirzaee Ghaleh., A. N. Lorestani., H. Karami. 2015.  Modeling of thin-layer drying kinetics of  Dill.  International conference on applied research in agriculture (ICARA). 11 June, Tehran, Iran.

-E. Mirzaee Ghaleh., Z. Ramedani., A. Khodamoradi., A.Karami., A. Azizi., E. Hemati. 2015.  Energy use patterns and econometric models for chickpea productions in Sonqor County. 8 th National Congress on advances in Agricultural research. 13-14 May, Sanandaj, Iran ( In persian).

-H. Rabbani., M. Shadram., E. Mirzaee Ghaleh . 2015.  Determining the shearing energy, shearing force and elasticity modulus of pepper mint . 8 th National Congress on advances in Agricultural research. 13-14 May, Sanandaj, Iran ( In persian).

- M. Moradi., M. Omid., S. Hosseinpour., E. Mirzaee Ghaleh. 2015.  Performance evaluating  of flat plate solar collector at different flow rates.  8 th National Congress on advances in Agricultural research. 13-14 May, Sanandaj, Iran ( In persian).


- M. Moradi., M. Omid., S. Hosseinpour., E. Mirzaee Ghaleh. 2015.  Evaluating the power and efficiency of flat plate solar collector in various weather conditions. 9 th National Congress of Agricultural Machinery and Mechanization of Iran. 22-23 April, Karaj, Iran ( In persian).

- H. Karami., E Mirzaee Ghaleh., A.N. Lorestani. 2015. Effects of three types of plate in the air collectors flat plate absorb. 9 th National Congress of Agricultural Machinery and Mechanization of Iran. 22-23 April, Karaj, Iran ( In persian).

 

- E. Mirzaee Ghaleh., Z. Ramedani., K. Akbarnejad., M. Rahimpour., R. Hosseinniya., M. Salimi. 2015. An Investigation on Energy Consumption and Sensitivity Analysis of Sunflower Production- Case Study: Sonqor County. 9 th National Congress of Agricultural Machinery and Mechanization of Iran. 22-23 April, Karaj, Iran ( In persian).

 

- E, Mirzaee Ghaleh., Omid, M., Keyhani, A., Dalvand, M.J., Behzadipour, S. 2014. Development a fuzzy control system for a model poultry house. 5th international conference on Heating, cooling and ventilation Systems, 10-12 June, Tehran, Iran. (In Persian)

- E, Mirzaee Ghaleh., Omid, M., Keyhani, A., Behzadipour, S. 2014. Using of solar energy for warming a model poultry house 5th international conference on Heating, cooling and ventilation, 10- 12 June, Tehran, Iran (In Persian),

- Mirzaee, E., Rafiee, Sh., Keyhani, A., Aghbashlo, M. and Mirzaee, F. 2010. Modulus of elasticity (E) and total soluble solids (TSS) effect on drying characteristics of two apricot varieties. The 6th biannual congress of agricultural machinery engineering and mechanization. University of Tehran, Iran. 15–16th Sep. (In Persian).

 

-   Mohammad R. Asadi, Esmaeil Mirzaee, and Mohsen Ghadirianfar .   Review State of Renewable Energy in Iran. 2009. The 3rd International Conference on “Sustainable Energy and Environment

- E. Mirzaee ,S. Abdolahpour, A. Ramazani, H. Sheibani. Design and        Development of Saffron Harvesting Machine. 2008. 10th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture. October 2008, Antalya-TURKIYE. 996- 1001.

- K. Kheiralipour, K.Heidarbeigi, A. TabatabaeefaR, H, Ahmadi, E, Mirzaee.       Comparison of some physical and mechanical properties of two Iranian wild pistachio varieties . 2008. 10th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture. October 2008, Antalya-TURKIYE. 955-959.

- Amin Taheri Garavand, Shahin Rafiee, Alireza Keyhani and Esmaeel Mirzaee. 2010. Determination of Hydrodynamic Terminal Velocity of Tomato. International Conference on Agricultural and Animal Science (CAAS 2010).

- Amin Taheri Garavand, Shahin Rafiee, Alireza Keyhani and Esmaeel Mirzaee. 2010. Some Hydrodynamic Properties of Vegetables for Hydro-Sorting. International Conference on Agricultural and Animal Science (CAAS 2010).

-  E. Mirzaee ,O. Omid , A. Asakereh, M. Safaieenejad, M. Dalvand. 2011. Energy Efficiency in Organic Lentil Production in Lorestan Province of Iran 11th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture. 21-24 September, Istanbul-TURKIYE. 383-387.

 

طرح درس
دریافت فایل طرح درس علم مواد
دریافت فایل طرح درس مکانیک سیالات 1
دریافت فایل طرح درس موتورهای درون سوز
دریافت فایل طرح درس ارتعاشات مکانیکی
دریافت فایل طرح درس ترمودینامیک
دریافت فایل طرح درس مکانیک سیالات کاربردی در صنایع غذایی
دریافت فایل طرح درس موتورهای درون سوز پیشرفته

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت فایل صوتی درس علم مواد. فصل 3. بخش اول

دریافت فایل صوتی درس علم مواد. فصل 3. بخش دوم

دریافت فایل صوتی درس علم مواد. فصل 3. بخش سوم

دریافت فایل صوتی درس علم مواد. فصل 3. بخش چهارم

دریافت فایل صوتی درس علم مواد. فصل3. بخش پنجم

دریافت فایل صوتی درس علم مواد. فصل 3. بخش ششم

دریافت فایل صوتی درس علم مواد. فصل 3. بخش هفتم

دریافت فایل صوتی درس علم مواد. فصل 3. بخش هشتم

دریافت فایل صوتی درس علم مواد. فصل 3. بخش نهم

دریافت فایل صوتی درس علم مواد. فصل 3. بخش دهم

دریافت فایل صوتی درس علم مواد. فصل 3. بخش یازدهم

دریافت فایل صوتی درس علم مواد. فصل 3. بخش دوازدهم

دریافت فایل صوتی درس علم مواد. فصل 4. بخش اول

دریافت فایل صوتی درس علم مواد. فصل 4. بخش دوم

دریافت فایل صوتی درس علم مواد. فصل 4. بخش سوم

 

 

 

دریافت فایل صوتی درس موتورهای درون سوز. فصل 2. بخش اول

دریافت فایل صوتی درس موتورهای درون سوز. فصل 2. بخش دوم

دریافت فایل صوتی درس موتورهای درون سوز. فصل 2. بخش سوم

دریافت فایل صوتی درس موتورهای درون سوز. فصل 2. بخش چهارم

دریافت فایل صوتی درس موتورهای درون سوز. فصل 2. بخش پنجم

دریافت فایل صوتی درس موتورهای درون سوز. فصل 2. بخش ششم

دریافت فایل صوتی درس موتورهای درون سوز. فصل 3. بخش اول

دریافت فایل صوتی درس موتورهای درون سوز. فصل 3. بخش دوم

دریافت فایل صوتی درس موتورهای درون سوز. فصل 3. بخش سوم

دریافت فایل صوتی درس موتورهای درون سوز. فصل 3. بخش چهارم

دریافت فایل صوتی درس موتورهای درون سوز. فصل 3. بخش پنجم

دریافت فایل صوتی درس موتورهای درون سوز. فصل 3. بخش ششم

دریافت فایل صوتی درس موتورهای درون سوز. فصل 4. بخش اول

دریافت فایل صوتی درس موتورهای درون سوز. فصل 4. بخش دوم

دریافت فایل صوتی درس موتورهای درون سوز. فصل 4. بخش سوم

 

 

 

 

 

دریافت فایل صوتی درس مکانیک سیالات 1. فصل 1. بخش اول

دریافت فایل صوتی درس مکانیک سیالات 1. فصل 1. بخش دوم

دریافت فایل صوتی درس مکانیک سیالات 1. فصل 1. بخش سوم

دریافت فایل صوتی درس مکانیک سیالات 1. فصل 1. بخش چهارم

دریافت فایل صوتی درس مکانیک سیالات 1. فصل 1. بخش پنجم

دریافت فایل صوتی درس مکانیک سیالات 1. فصل 1. بخش ششم

دریافت فایل صوتی درس مکانیک سیالات 1. فصل ا. بخش هفتم

دریافت فایل صوتی درس مکانیک سیالات 1. فصل 2. بخش اول

دریافت فایل صوتی درس مکانیک سیالات 1. فصل 2. بخش دوم

دریافت فایل صوتی درس مکانیک سیالات 1. فصل 2. بخش سوم

دریافت فایل صوتی درس مکانیک سیالات 1. فصل 2. بخش چهارم

 

Publication in Conferences

 

 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
علم مواد 1818008 3 01 هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/02 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مکانیک سیالات 1 1818009 3 01 | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/01 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398 طرح درس
موتورهای درون سوز 1818017 3 01 هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1399/04/05 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398 طرح درس
ترمودینامیک 1818011 3 01 هفته های فرد یک شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1398/10/19 (11:00 - 13:00) ترم اول 1398 طرح درس
مکانیک سیالات کاربردی در صنایع غذایی 1818039 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398 طرح درس
موتورهای درون‌سوز پیشرفته 1818096 2 01 1398/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398 طرح درس
ارتعاشات مکانیکی 1818012 3 01 هفته های فرد یک شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/10/22 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397 طرح درس
ترمودینامیک 1818011 3 01 هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/10/20 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397 طرح درس
مکانیک سیالات کاربردی در صنایع غذایی 1818039 3 01 هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/26 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397 طرح درس
موتورهای درون‌سوز پیشرفته 1818096 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/26 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397 طرح درس
علم مواد 1818008 3 01 هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/04/04 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1396 طرح درس
کارگاه موتورهای درون سوز 1818018 1 02 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/04/19 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
کارگاه موتورهای درون سوز 1818018 1 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/04/19 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
مکانیک سیالات 1 1818009 3 01 هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/17 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1396 طرح درس
موتورهای درون سوز 1818017 3 01 هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/04/19 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1396 طرح درس
ارتعاشات مکانیکی 1818012 3 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/23 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396 طرح درس
ترمودینامیک 1818011 3 01 هفته های زوج یک شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/11/07 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396 طرح درس
مکانیک سیالات کاربردی در صنایع غذایی 1818039 3 01 هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/26 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396 طرح درس
موتورهای درون‌سوز پیشرفته 1818096 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/26 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396 طرح درس
نمایش 19 نتیجه
از 1