اعضای هیات علمی

فرانک رنجبر

change-logo

فرانک رنجبر    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
آزمایشگاه حاصلخیزی خاک و کودها 1814051 1 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
حاصلخیزی خاک و کودها 1814050 2 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30 ) 1398/10/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398 طرح درس
نمایش 2 نتیجه