اعضای هیات علمی

محمدرضا همزه‌ای

change-logo

محمدرضا همزه‌ای    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
توسعه پایدار روستایی 1826198 2 01 هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/26 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397 طرح درس
جامعه‌شناسی توسعه کشاورزی و منابع طبیعی 1826238 2 01 هفته های فرد چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/12 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1396 طرح درس
توسعه روستایی 1826048 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/02 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396 طرح درس
اصول مقاله‌نویسی فنی و ترویجی 1826114 1 01 هفته های زوج سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/16 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395 طرح درس
توسعه اجتماعی 1826046 3 01 هفته های فرد چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/22 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395 طرح درس
جامعه‌شناسی روستایی و عشایری 1826006 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/16 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395 طرح درس
جهانی شدن و تحولات توسعه روستایی و کشاورزی ایران 1826075 1 01 هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/30 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395 طرح درس
عملی اصول مقاله‌نویسی فنی و ترویجی 1826115 1 02 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395 طرح درس
عملی اصول مقاله‌نویسی فنی و ترویجی 1826115 1 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 9 نتیجه
از 1