اعضای هیات علمی

فرحناز رستمی قبادی

change-logo

فرحناز رستمی قبادی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

طرح های بنیادیلیست طرح های پژوهشیمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
حکمرانی و مدیریت منابع طبیعی تجدیدشونده 1826283 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1398/10/24 (11:00 - 13:00) ترم اول 1398 طرح درس
سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه روستایی 1826278 2 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30 ) 1398/10/24 (11:00 - 13:00) ترم اول 1398 طرح درس
مدیریت توسعه 1826279 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1398/10/22 (11:00 - 13:00) ترم اول 1398 طرح درس
حکمرانی و مدیریت منابع طبیعی تجدیدشونده 1826283 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/25 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397 طرح درس
سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه روستایی 1826278 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/25 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397 طرح درس
مدیریت توسعه 1826279 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/10/23 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397 طرح درس
مدیریت فناوری و نوآوری در کشاورزی 1826292 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/10/25 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397 طرح درس
عملی مدیریت مزرعه 1826127 1 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/04/12 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
عملی مدیریت مزرعه 1826127 1 02 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/04/12 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
مدیریت پیشرفته در ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی 1826237 2 01 هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/06 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1396 طرح درس
مدیریت در ترویج و آموزش کشاورزی 1826031 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/06 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1396 طرح درس
مدیریت مزرعه 1826126 2 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/04/12 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1396 طرح درس
نظام مدیریت محیط زیست و کشاورزی پایدار 1826193 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/03 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1396 طرح درس
اقتصاد خرد و کلان (جبرانی) 1826058 2 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/11/08 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396 طرح درس
توسعه پایدار روستایی 1826198 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/08 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396 طرح درس
سیاست و توسعه کشاورزی 1826047 3 01 هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/26 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396 طرح درس
توسعه اقتصادی 1826045 3 02 هفته های زوج چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/27 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395 طرح درس
عملیات کشاورزی (تخصصی) 1826138 1 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395 طرح درس
عملی مدیریت مزرعه 1826127 1 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/29 (16:15 - 18:00) ترم دوم 1395 طرح درس
عملی مدیریت مزرعه 1826127 1 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/29 (16:15 - 18:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2