اعضای هیات علمی

حکمت ربانی

حکمت ربانی

حکمت ربانی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مهندسی فرآوری ... تکنولوژی روغن 1 : فایل حاوی مطالب دو هفته درس 3 واحدی معادل 3 جلسه می باشد. (کارشناسی ارشد)/documents/2566556/0/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C%20%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C%20...%20%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%20%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%201

دینامیک ماشین 1 : فایل حاوی مطالب 3 هفته درس 3 واحدی معادل 4 جلسه می باشد. (کارشناسی)/documents/2566556/0/%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9%20%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%201

 

طراحی ماشین های برداشت - 1 : فایل حاوی دو هفته درس 2 واحدی معادل 2 جلسه می باشد./documents/2566556/0/10-cutting%20theory-.ppt

 

طراحی ماشین های خاک ورزی - 1 : فایل حاوی مطالب دو هفته درس 2 واحدی معادل 2 جلسه می باشد. /documents/2566556/0/2-moldboard-.ppt

 

موتورهای درونسوز 1/documents/2566556/0/-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%201.ppt

 

موتورهای درونسوز 2 /documents/2566556/0/-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%20%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%201.ppt

 

استاتیک 1 /documents/2566556/0/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9%2011.pptx

طرح های بنیادیلیست طرح های پژوهشیمقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
دینامیک ماشین 1818127 3 01 هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/04 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1398 طرح درس
طراحی ماشین های برداشت 1818125 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1399/03/26 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1398 طرح درس
طراحی ماشین های خاک ورزی 1818123 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1399/03/27 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1398 طرح درس
اصول مهندسی فرآوری مواد غذایی و محصولات کشاورزی 1818110 3 01 هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/26 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398 طرح درس
طراحی ماشین های کاشت و داشت 1818124 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/11/03 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398 طرح درس
طراحی مکانیزم‌ها 1818058 3 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1398/10/30 (11:00 - 13:00) ترم اول 1398 طرح درس
طرح و تحلیل آزمایش‌های مهندسی 1818052 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/10/28 (11:00 - 13:00) ترم اول 1398 طرح درس
نمایش 7 نتیجه
از 1