اعضای هیات علمی

صمد جمالی

change-logo

صمد جمالی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
آزمایشگاه بیماری‌های گیاهان زینتی، جالیز و سبزی 1830091 1 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1398/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
آزمایشگاه بیماری‌های گیاهان زینتی، جالیز و سبزی 1830091 1 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
آزمایشگاه نماتدشناسی گیاهی مقدماتی 1830085 1 02 1398/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
آزمایشگاه نماتدشناسی گیاهی مقدماتی 1830085 1 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1398/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
بیماری‌های گیاهان زینتی، جالیز و سبزی 1830090 1 01 هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/10/30 (11:00 - 13:00) ترم اول 1398 طرح درس
نماتدشناسی گیاهی مقدماتی 1830084 1 01 هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/11/03 (11:00 - 13:00) ترم اول 1398 طرح درس
قارچ‌شناسی تکمیلی 1830044 3 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1398/10/19 (11:00 - 13:00) ترم اول 1398 طرح درس
آزمایشگاه بیماری‌های گیاهان زینتی، جالیز و سبزی 1830091 1 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
آزمایشگاه بیماری‌های گیاهان زینتی، جالیز و سبزی 1830091 1 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
بیماری‌های گیاهان زینتی، جالیز و سبزی 1830090 1 01 هفته های فرد یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/11/01 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397 طرح درس
قارچ‌شناسی تکمیلی 1830044 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/20 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397 طرح درس
آزمایشگاه بیماری‌های مهم درختان میوه 1830101 1 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
آزمایشگاه بیماری‌های مهم درختان میوه 1830101 1 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
آزمایشگاه بیماری‌های مهم گیاهان زراعی 1830103 1 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/04/06 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
آزمایشگاه بیماری‌های مهم گیاهان زراعی 1830103 1 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/06 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
اصول نماتدشناسی و نماتدهای انگل گیاهی 1830048 3 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/04/17 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1396 طرح درس
بیماری‌های مهم درختان میوه 1830100 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/04/16 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1396 طرح درس
بیماری‌های مهم گیاهان زراعی 1830102 2 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/04/06 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1396 طرح درس
آزمایشگاه بیماری‌های گیاهان زینتی، جالیز و سبزی 1830091 1 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
آزمایشگاه بیماری‌های گیاهان زینتی، جالیز و سبزی 1830091 1 02 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2