اعضای هیات علمی

لاله صالحی

change-logo

لاله صالحی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
آموزش کشاورزی پایدار پیشرفته 1826195 2 01 هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/11/02 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398 طرح درس
ترویج کشاورزی پایدار پیشرفته 1826194 2 01 هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1398/10/23 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398 طرح درس
جامعه‌شناسی روستایی و عشایری 1826259 2 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1398/10/19 (11:00 - 13:00) ترم اول 1398 طرح درس
عملی جامعه‌شناسی روستایی و عشایری 1826260 1 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1398/10/19 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
عملی نوآوری‌های پایدار و ارتباطات 1826304 1 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
نوآوری‌های پایدار و ارتباطات 1826303 1 01 هفته های زوج یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/10/24 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398 طرح درس
کارآموزی 1826253 2 01 نامشخص نامشخص ترم اول 1397 طرح درس
آموزش کشاورزی پایدار پیشرفته 1826195 2 01 هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/11/03 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397 طرح درس
ترویج کشاورزی پایدار پیشرفته 1826194 2 01 هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/24 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397 طرح درس
جامعه‌شناسی روستایی و عشایری 1826259 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/10/20 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397 طرح درس
عملی جامعه‌شناسی روستایی و عشایری 1826260 1 01 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
ارتباطات و روش‌های ترویجی 1826230 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) | هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/10 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1396 طرح درس
اصول آموزش بزرگسالان 1826136 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/04/02 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1396 طرح درس
اصول آموزش کشاورزی پایدار و محیط زیست 1826112 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/16 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1396 طرح درس
روان‌شناسی تربیتی 1826274 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/04/04 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1396 طرح درس
عملی اصول آموزش بزرگسالان 1826137 1 02 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
عملی اصول آموزش بزرگسالان 1826137 1 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
عملی اصول آموزش کشاورزی پایدار و محیط زیست 1826113 1 03 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
نظام نوآوری کشاورزی 1826201 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/13 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1396 طرح درس
نمایش 19 نتیجه
از 1