اعضای هیات علمی

مهین کرمی

مهین کرمی

مهین کرمی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 08338322035
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

گرایش

دانشگاه

شهر

سال پایان

دکتری

علوم و مهندسی خاک

فیزیک و حفاظت خاک

صنعتی اصفهان

اصفهان

1389

کارشناسی ارشد

علوم و مهندسی خاک

فیزیک و آلودگی خاک

صنعتی اصفهان

اصفهان

1383

کارشناسی

علوم و مهندسی خاک

علوم خاک

بوعلی سینا همدان

همدان

1381

 

 

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد

 

اثرات تجمعی و باقیمانده لجن فاضلاب برغلظت عناصر آرسنیک، جیوه، سرب و کادمیم در خاک و گیاه گندم

 

عنوان رساله دکتری

 

مدل‌سازی شارهای انتقال روی از خاک به برخی گیاهان زراعی و تاثیر ویژگی‌‌های خاک، گیاه و عوامل مدیریت زراعی بر آن در شرایط خشک

 

سوابق شغلی

 

استخدام به عنوان عضو هیات علمی در دانشگاه رازی کرمانشاه از سال 1389 تا کنون

 

 

 

طرح های پژوهشی انجام شده

 

1. بررسی وضعیت برخی عناصر سنگین در خاک و دانه گندم اکوسیستم های زراعی شهر کرمانشاه (مجری طرح)، پایان یافته

2. بررسی کانی های غالب و سینتیک آزاد سازی پتاسیم خاک های منطقه میان دربند استان کرمانشاه (همکار طرح)، پایان یافته

3. اثر تغییر کاربری اراضی بر اجزاء فیزیکی ماده آلی خاک در چند ناحیه آب و هوایی مختلف در مناطق جنگلی استان کرمانشاه (همکار طرح)، در حال انجام

4. اثر تغییر کاربری اراضی بر خصوصیات بیولوژیکی خاک در چند ناحیه آب و هوایی مختلف در مناطق جنگلی استان کرمانشاه، (همکار طرح)، در حال انجام

 

مقالات چاپ شده در مجلات ISI

 

 

Ahmadi Doabi, S., Afyuni, M., Karami, M. 2017. Multivariate statistical analysis of heavy metals contamination in atmospheric dust of Kermanshah province, western Iran, during the spring and summer 2013. J Geochem Explor. 180: 61-70.

 

Ahmadi Doabi, S., Karami, M., Afyuni, M. 2016. Regional-scale fluxes of zinc, copper and nickel into and out of the agricultural soils of the Kermanshah province in western Iran. Environ Monit Assess. 188 (4): 1-18.

 

Karami, M., Amini, M., Afyuni, M., Khoshgoftarmanesh, A. H., Keller, A., Abdi, A., Schulin, R. 2014. Agricultural zinc fluxes into soils and crops of Central Iran at regional scale. Arch Agron Soil Sci. 60 (3): 437-456.

 

Karami, M., Afyuni, M., Rezainejad, Y., Schulin, R. 2009. Heavy metal uptake by wheat from a sewage sludge-amended calcareous soil. Nutr Cycl Agroecosyst. 83: 51–61.

 

Karami, M., Afyuni, M., Khoshgoftarmanesh, A. H., Papritz, A., Schulin, R. 2009. Grain Zinc, Iron, and Copper Concentrations of Wheat Grown in Central Iran and Their Relationships with Soil and Climate Variables. J Agric Food Chem. 57 (22): 10876–10882.

 

مقالات چاپ شده در مجلات داخلی (علمی پژوهشی)

 

شهاب احمدی دوآبی ، مجید افیونی، مهین کرمی. 1396. بررسی آلودگی گرد و غبار اتمسفری استان کرمانشاه به برخی فلزات سنگین با استفاده از شاخص های آلودگی طی تابستان 1392. نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، دانشگاه فردوسی مشهد (در حال چاپ).

 

زینب زین الدینی، مهین کرمی، اکرم فاطمی قمشه، پرویز شکاری، فردین حامدی. 1395. بررسی پتانسیل آلودگی عناصر کادمیم، سرب و نیکل درخاک سطحی پایین‌دست انباشتگاه زباله کرمانشاه بر اساس معیارهای ارزیابی آلودگی. مجله مهندسی زراعی، دانشگاه شهید چمران اهواز. شماره 39، 68-55.

 

شهاب احمدی دوآبی ، مجید افیونی، حسین خادمی، مهین کرمی. 1395. آنالیز آماری آلودگی فلزات سنگین در گرد و غبار اتمسفری استان کرمانشاه. نشریه علوم آب و خاک، دانشگاه صنعتی اصفهان. شماره 76، 43-29.

 

شهاب احمدی دوآبی ، مجید افیونی، مهین کرمی، صفورا مراتی. 1395. مدل­سازی روند انباشتگی روی و عدم قطعیت آن در زمین­های کشاورزی استان کرمانشاه. نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، دانشگاه فردوسی مشهد، شماره 30، 983-968.

 

مهین کرمی، مجید افیونی، امیرحسین خوشگفتارمنش، محمدعلی حاج عباسی، حسین خادمی، علی عبدی.  1392. وضعیت و مدل‌سازی روی در دانه گندم در رابطه با ویژگی‌های اکوسیستم کشاورزی در برخی مناطق خشک و نیمه‌خشک. نشریه علوم آب و خاک، دانشگاه صنعتی اصفهان. شماره 64، 137-119.

 

مهین کرمی، مجید افیونی، امیرحسین خوشگفتارمنش، محمدعلی حاج عباسی، حسین خادمی و علی عبدی . 1391. مدل‌سازی روند انباشتگی روی و عدم قطعیت آن در خاک‌های کشاورزی برخی مناطق خشک و نیمه خشک ایران. نشریه علوم آب و خاک، دانشگاه صنعتی اصفهان. شماره 61، 247-231.

 

مهین کرمی، مجید افیونی، یحیی رضایی نژاد و امیر حسین خوشگفتارمنش. 1387. آثار تجمعی و باقی‌مانده لجن فاضلاب شهری بر غلظت روی و مس در خاک و گیاه گندم. نشریه علوم آب و خاک، دانشگاه صنعتی اصفهان. شماره 46، 654-639.

 

نوید براهیمی، مجید افیونی، مهین کرمی و یحیی رضایی نژاد.1387. اثر باقیمانده و تجمعی کودهای آلی بر غلظت نیتروژن، فسفر و پتاسیم در خاک و گندم. نشریه علوم آب و خاک، دانشگاه صنعتی اصفهان. شماره 46، 812-803.

 

حسین شریعتمداری، یحیی رضایی نژاد، علی عبدی، علی محمودآبادی و مهین کرمی. 1387. اثر لجن کنورتور و سرباره ذوب آهن بر عملکرد ذرت و جذب برخی عناصر کم‌مصرف گیاه دریک خاک آهکی. نشریه علوم آب و خاک، دانشگاه صنعتی اصفهان. شماره 46، 680-667.

 

مهین کرمی، یحیی رضایی نژاد، مجید افیونی، حسین شریعتمداری، 1386. اثرات تجمعی و باقی‌مانده لجن فاضلاب شهری بر غلظت عناصر سرب و کادمیم در خاک و گیاه گندم. نشریه علوم آب و خاک، دانشگاه صنعتی اصفهان. شماره 1،  95-79.

 

 

مقاله چاپ یا ارائه شده در کنگره‌های خارجی و داخلی

 

Sarmast, S., Karami, M., Hajrasuliha, S. 2013. Effect of Sodium Selenite application on concentration and uptake of selenium by Sainfoin (Onobrychis Vicifolia) and Bromus (Bromus Inermis). The 2nd International Conference on Agriculture and Natural Resources, Kermanshah, Iran, December 25-26.

 

Karami, M.,  Afyuni, M., Khoshgoftarmanesh, A. H., Papritz, A.,  Pirzadeh, M., Schulin, R. 2009. Analysis of the regional-scale influence of agricultural ecosystem parameters on zinc concentrations of soil and rice grains using regression methods. Proceedings of the 2nd International CEMEPE & SECOTOX Conference, Mykonos, June 21-26, pp: 329-335.

 

Karami, M., Afyuni, M., Khoshgoftarmanesh, A. H., Papritz, A., Schulin, R. 2008. Zinc concentration of grain in common wheat grown in Central Iran and its relationship with soil and climate parameters. How to Ensure Food Security Today and Tomorrow? Conference on the World Food Situation, North-South Centre/Syngenta Foundation, ETH Zurich, Switzerland, December 12.

 

زینب زین الدینی، مهین کرمی، پرویز شکاری. 1395. بررسی رابطه غلظت عناصر آهن و منگنز با فاصله از محل دفن زیاله کرمانشاه. اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، 7-5 مهر.

 

زینب زین الدینی، مهین کرمی، پرویز شکاری. 1395. پهنه بندی فاکتور آلودگی عناصر منگنز و کادمیم در خاک های اطراف محل دفن زباله  کرمانشاه. اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، 7-5 مهر.

 

فرشاد قادری، مهین کرمی، پرویز شکاری  1395. پایش فرونشست های اتمسفری ریزگرد در یک دوره شش ماهه در شهرستان جوانرود. اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار ، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، 7-5 مهر.

 

فرشاد قادری، مهین کرمی، پرویز شکاری. 1395. پراکنش مکانی غلظت کروم در نمونه های غبار شهرستان جوانرود در تابستان و پاییز 1394. اولین همایش ملی سنجش از دور و GIS محیطی، دانشگاه هراز آمل، 25 شهریور.

 

فرشاد قادری، مهین کرمی، پرویز شکاری. 1395. مطالعه پراکنش مکانی نرخ فرونشست ریزگرد اتمسفری و ارتباط آن با برخی ویژگی های مکانی در زمستان 1394 در شهرستان جوانرود. اولین همایش ملی سنجش از دور و GIS محیطی، دانشگاه هراز آمل، 25 شهریور.

 

زینب زین الدینی، مهین کرمی، پرویز شکاری1395. مقایسه کارایی برخی روش های زمین آماری برای پیش بینی پراکنش مکانی کربنات کلسیم معادل در جنوب شهرستان کرمانشاه. اولین همایش ملی سنجش از دور و GIS محیطی، دانشگاه هراز آمل، 25 شهریور.

 

فرشاد قادری، مهین کرمی، پرویز شکاری، اعظم جعفری. 1395. بررسی تغییرات مکانی فرونشست ریزگرد اتمسفری در شهرستان جوانرود،  استان کرمانشاه. دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست، دانشگاه باهنر کرمان، 18-17 شهریور.

 

مهین کرمی. 1395. مروری بر پژوهش های توازن جرمی عناصر کمیاب در راستای مدیریت پایدار خاک های کشاورزی. دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست، دانشگاه باهنر کرمان، 18-17 شهریور.

 

فرشاد قادری، مهین کرمی، پرویز شکاری، اعظم جعفری. 1395. مطالعه نرخ فرونشست ریزگرد اتمسفری در شهرستان جوانرود طی فصول تابستان و پاییز 1394. دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست، دانشگاه باهنر کرمان، 18-17 شهریور.

زینب زین الدینی، مهین کرمی، اکرم فاطمی و پرویز شکاری. 1395. ارزیابی معیارهای درصد عوامل انسان زاد و شاخص ریسک اکولوژیکی برخی عناصر سنگین در خاک های پایین دست محل دفن زباله شهری کرمانشاه. اولین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی منابع طبیعی، مهندسی کشاورزی، محیط زیست و توسعه روستایی پایدار، دانشگاه تهران، 28-27 اردیبهشت.

 

زینب زین الدینی، مهین کرمی، اکرم فاطمی، پرویز شکاری.  1394. ارزیابی آلودگی خاک پایین دست انباشتگاه زباله شهرستان کرمانشاه به عناصر کادمیم و سرب. دومین کنفرانس بین‌المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش‌ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری، دانشگاه هنر تبریز، 4-6 اسفند.

 

شهاب احمدی دوآبی ، مجید افیونی، مهین کرمی . 1394. سطوح آلودگی گرد و غبار اتمسفری به برخی عناصر سنگین در استان کرمانشاه طی فصل بهار 1392. دومین کنفرانس بین‌المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش‌ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری، دانشگاه هنر تبریز، 4-6 اسفند.

 

زینب زین الدینی، پرویز شکاری، مهین کرمی و اکرم فاطمی. 1394. بررسی غلظت برخی فلزات سنگین در خاک‌های محل انباشت زباله شهر کرمانشاه. سومین کنگره بین‌المللی عمران، معماری و توسعه شهری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 10-8 دی.

 

زینب زین الدینی، مهین کرمی، پرویز شکاری، اکرم فاطمی و آرمان بهمنی. 1393. ارزیابی پارامترهای کیفی و غلظت فلزات سنگین در آب رودخانه قره سو شهرستان کرمانشاه. کنفرانس بین‌المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش‌ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری، دانشگاه تبریز، 8-6 اسفند.

 

مهین کرمی، پرویز شکاری، علی بهشتی آل آقا .1392. بررسی وضعیت برخی عناصر سنگین در خاک و دانه گندم اکوسیستم‌های زراعی کرمانشاه. سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران، دانشگاه شهید چمران اهواز، 10-8  بهمن.

 

شهاب احمدی دوآبی ، مجید افیونی، مهین کرمی، حسین خادمی. 1392. بررسی غلظت نیکل در گرد و غبار استان کرمانشاه طی فصل بهار. سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران، دانشگاه شهید چمران اهواز، 10-8  بهمن.

 

شهاب احمدی دوآبی ، مجید افیونی، مهین کرمی، حسین خادمی. 1392. نرخ فرونشست گرد و غبار اتمسفری در استان کرمانشاه در بهار و تابستان. سومین همایش فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار، دانشگاه یزد، 26-25 دی.

 

شهاب احمدی دوآبی، مجید افیونی، مهین کرمی، حسین خادمی. 1392. بررسی نرخ ترسیب گرد و غبار و میزان ورود عناصر سنگین روی و مس همراه آن به استان کرمانشاه. اولین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین،  دانشگاه صنعتی اصفهان، 8-9 آبان.

 

مجید افیونی، مهین کرمی. 1387. بررسی اثرات مثبت و منفی کاربرد لجن فاضلاب شهری در خاک‌های کشاورزی. اولین سمینار ملی جایگاه آب های بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب –چالش‌ها و راهکارها، مشهد، 1 - 2 خرداد.

 

 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
آلودگی خاک و آب 1814090 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/20 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395 طرح درس
عملی آلودگی خاک و آب 1814091 1 02 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/20 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395 طرح درس
عملی آلودگی خاک و آب 1814091 1 01 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/20 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395 طرح درس
کارورزی2 1814199 3 01 هرهفته پنج شنبه (08:30 - 12:30 ) 1396/04/01 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395 طرح درس
شناخت و کاربرد دستگاههای آزمایشگاهی 1814175 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/29 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395 طرح درس
مدیریت پایدار منابع خاک 1814167 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/27 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 6 نتیجه
از 1