اعضای هیات علمی

علی اصغر میرک زاده

change-logo

علی اصغر میرک زاده    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
آمار اجتماعی و داده‌پردازی 1826277 2 01 هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1398/10/19 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398 طرح درس
آمار و تحلیل داده‌های اجتماعی و رفتاری 1826197 2 01 هفته های زوج چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1398/10/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398 طرح درس
ترویج و آموزش کشاورزی پایدار در توسعه روستایی 1826172 2 01 هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/10/22 (11:00 - 13:00) ترم اول 1398 طرح درس
روش‌های مقاله‌نویسی علمی 1826234 2 01 | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/10/19 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398 طرح درس
کارآموزی 1826039 2 01 نامشخص نامشخص ترم اول 1398 طرح درس
آمار اجتماعی و داده‌پردازی 1826277 2 01 هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/10/20 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397 طرح درس
آمار و تحلیل داده‌های اجتماعی و رفتاری 1826197 2 01 هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397 طرح درس
اصول مقاله‌نویسی فنی و ترویجی 1826114 1 01 هفته های فرد دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/04/12 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1396 طرح درس
آموزش کشاورزی کارآفرینانه 1826109 2 01 هفته های فرد شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/04/11 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1396 طرح درس
تجاری‌سازی دانش و فناوری کشاورزی پایدار 1826220 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/04/11 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1396 طرح درس
روش‌های مقاله‌نویسی علمی 1826234 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/04/19 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1396 طرح درس
عملی اصول مقاله‌نویسی فنی و ترویجی 1826115 1 01 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/04/12 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
کارآموزی 1826253 2 01 نامشخص نامشخص ترم اول 1396 طرح درس
آمار توسعه روستایی (جبرانی) 1826062 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/23 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396 طرح درس
آمار و تحلیل داده‌های اجتماعی و رفتاری 1826197 2 01 هفته های زوج شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/26 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396 طرح درس
ترویج کشاورزی پایدار پیشرفته 1826194 2 01 هفته های فرد شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/23 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396 طرح درس
ترویج و آموزش کشاورزی پایدار در توسعه روستایی 1826172 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/23 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396 طرح درس
برنامه‌ریزی ملی و منطقه‌ای کشاورزی ایران 1826067 2 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/18 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395 طرح درس
برنامه‌ریزی و کاربرد آن در توسعه روستایی 1826049 3 01 هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/18 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395 طرح درس
طراحی و تدوین برنامه‌های ترویجی 1826036 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/30 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 20 نتیجه
از 1