اعضای هیات علمی

حیدر میرزایی

change-logo

حیدر میرزایی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
استفاده چند منظوره از اکوسیستم 1828230 1 01 هفته های زوج یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1398/11/02 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398 طرح درس
اصلاح مراتع 1828100 2 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1398/10/30 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398 طرح درس
اکولوژی مرتع 1828021 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1398/10/21 (11:00 - 13:00) ترم اول 1398 طرح درس
زبان تخصصی 1828031 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1398/10/25 (11:00 - 13:00) ترم اول 1398 طرح درس
عملی استفاده چند منظوره از اکو سیستم 1828231 1 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30 ) 1398/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
عملی اصلاح مراتع 1828101 1 01 1398/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
استفاده چند منظوره از اکوسیستم 1828230 1 01 هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/11/04 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397 طرح درس
اصلاح مراتع 1828100 2 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/10/20 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397 طرح درس
اکولوژی مرتع 1828021 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397 طرح درس
زبان تخصصی 1828031 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/10/26 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397 طرح درس
عملی استفاده چند منظوره از اکو سیستم 1828231 1 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
عملی اصلاح مراتع 1828101 1 01 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
اندازه‌گیری و ارزیابی مراتع 1828094 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/04/04 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1396 طرح درس
عملی اندازه‌گیری و ارزیابی مراتع 1828095 1 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
رابطه دام و مرتع 1828022 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/04/06 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1396 طرح درس
کارورزی 1828028 1 01 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396 طرح درس
اصلاح مراتع 1828100 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/11/01 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396 طرح درس
اکولوژی مرتع 1828021 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/11/08 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396 طرح درس
زبان تخصصی 1828031 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/11/03 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396 طرح درس
عملی اصلاح مراتع 1828101 1 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2