اعضای هیات علمی

عبدالحمید پاپ زن

change-logo

عبدالحمید پاپ زن    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

لیست طرح های پژوهشیکتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش‌های پژوهش در علوم اجتماعی و رفتاری 1826196 2 01 هفته های زوج دو شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/10/29 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
آینده‌پژوهی و مدیریت راهبردی فناوری 1826209 1 01 هفته های فرد دو شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/04/03 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1396
روش تحقیق در توسعه روستایی 1826034 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/04/03 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1396
روش تحقیق پیشرفته در ترویج و آموزش کشاورزی پایدار 1826171 3 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/11/02 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
روش‌های پژوهش در علوم اجتماعی و رفتاری 1826196 2 01 هفته های زوج یک شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/30 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
مبانی کارآفرینی فناورانه در کشاورزی پایدار 1826199 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/02 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
توسعه و کشاورزی پایدار 1826019 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/31 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
روش تحقیق 1826064 2 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/22 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
روش تحقیق در توسعه روستایی 1826034 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/30 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
نمایش 9 نتیجه
از 1