اعضای هیات علمی

عبدالحمید پاپ زن

change-logo

عبدالحمید پاپ زن    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

طرح های بنیادیلیست طرح های پژوهشیمقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
روش‌های پژوهش در علوم اجتماعی و رفتاری 1826196 2 01 هفته های زوج دو شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/10/29 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397 طرح درس
آینده‌پژوهی و مدیریت راهبردی فناوری 1826209 1 01 هفته های فرد دو شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/04/03 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1396 طرح درس
روش تحقیق در توسعه روستایی 1826034 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/04/03 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1396 طرح درس
روش تحقیق پیشرفته در ترویج و آموزش کشاورزی پایدار 1826171 3 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/11/02 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396 طرح درس
روش‌های پژوهش در علوم اجتماعی و رفتاری 1826196 2 01 هفته های زوج یک شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/30 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396 طرح درس
مبانی کارآفرینی فناورانه در کشاورزی پایدار 1826199 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/02 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396 طرح درس
توسعه و کشاورزی پایدار 1826019 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/31 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395 طرح درس
روش تحقیق 1826064 2 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/22 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395 طرح درس
روش تحقیق در توسعه روستایی 1826034 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/30 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 9 نتیجه
از 1