اعضای هیات علمی

رضاحسین حیدری

رضاحسین حیدری

رضاحسین حیدری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 17 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش‌های آماری در جنگل 1828180 2 01 هفته های زوج شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1398/10/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
اندازه‌گیری جنگل 1 1828126 2 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/10/24 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397
عملی اندازه‌گیری جنگل 1 1828127 1 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
روش‌های آماری پیشرفته در جنگل 1828150 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
روش‌های آماری در جنگل 1828180 2 01 هفته های زوج شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
اندازه‌گیری جنگل 2 1828130 2 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/04/10 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1396
عملی اندازه‌گیری جنگل 2 1828131 1 02 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/04/10 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
عملی اندازه‌گیری جنگل 2 1828131 1 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/10 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
زیست‌سنجی جنگل 1828219 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/04/02 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1396
اندازه‌گیری جنگل 1 1828126 2 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/30 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
عملی اندازه‌گیری جنگل 1 1828127 1 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
عملی اندازه‌گیری جنگل 1 1828127 1 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
روش‌های آماری در جنگل 1828180 2 01 هفته های زوج یک شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/10/23 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
اندازه‌گیری جنگل 2 1828130 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/16 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
عملی اندازه‌گیری جنگل 2 1828131 1 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
بیومتری جنگل 1828146 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/18 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
محصول‌دهی جنگل 1828147 2 01 هفته های زوج دو شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/21 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
نمایش 17 نتیجه
از 1