اعضای هیات علمی

روح اله شریفی

روح اله شریفی

روح اله شریفی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 1708
پست الکترونیکی: 

انتشارات

مقاله­ های چاپ شده در مجلات

Sharifi, R. Rashidi Monfared, S. 2006. Real-time PCR method and application in plant pathology. Modern genetic. 7: 40-45. (In Persian with English abstract).

Sharifi, R. Kiani, H. Farzaneh, M. Ahmadzadeh M. 2008. Chemical composition of essential oils of Iranian Pimponella anisum and Foeniculum vulgare and their antifungal activity against postharvest pathogens. Journal of essential oil bearing plant. 11 (5): 514 - 522.

Ranjbar, H. Farzaneh, M. Hadian, J. Sharifi. R. 2008. Antifungal activity of some essential oils on postharvest diseases of strawberry fruit. Research and reconstruction journal.81: 54-60. (In Persian with English abstract).

Sharifi, R. Ahmadzade, M. Sharifi-Tehrani, A. Fallahzade, V. 2009. Competition for iron uptake by fluorescent pseudomonads to control Rhizoctonia solani Kühn, a causing agent of bean damping-off disease. Mashhad Journal of Agriculture Science and Technology 22:183-196. (In Persian with English abstract).

Fallahzadeh,V. Ahmadzadeh, M. Sharifi, R. 2009. Screening systemic resistance inducing fluorescent pseudomonads for control of bacterial blight of cotton caused by Xanthomonas campestris pv. malvacearum. Journal of plant pathology. 91 (3), 663-670.

Saeedizadeh, A. Kheiri, A. Zad, J. Etebarian, H. R. Bandani, A. R. and Sharifi, R. 2009. A study of the changes in quantitative activity of some enzymes in olive cultivars during the interaction between of Verticillium wilt and root knot nematode. Commun Agric Appl Biol Sci. 74(2): 559-566.

Sharifi, R. Ahmadzadeh, M. Sharifi-Tehrani, A. Talebi-Jahromi K. 2010. Pyoverdine production in Pseudomonas fluorescens UTPF5 and its association with suppression of common bean damping off caused by Rhizoctonia solani (Kuhn). Journal of plant protection research, 50(1): 72-78.

Fallahzadeh,V. Ahmadzadeh, M. Sharifi, R. 2010. Growth and pyoverdine production kinetics of Pseudomonas aeruginosa 7NSK2 in an experimental fermentor. Journal of Agricultural Technology 6(1):107-115.

Alizadeh, A, Zamani E, Sharifi, R, Javan-Nikkhah, M, Nazari, S. 2010. Antifungal activity of some essential oils against toxigenic Aspergillus species. Commun Agric Appl Biol Sci. 75(4):761-7.

Alizadeh, A, Sharifi, R, Javan-Nikkhah, M, Sedaghat, N. 2010. Survey of Thymus migricus essential oil on aflatoxin inhibition in Aspergillus flavus. Commun Agric Appl Biol Sci. 75(4):769-76.

Omidvari, M., Sharifi, R. Ahmadzadeh, M. Abaszadeh Dahaji, P. 2010. Role of fluorescent pseudomonads siderophore to increase bean growth factors. J. Agri. Sci.  2(3); 242-247.

Ziaie, Z., Kafi, M., Khalighi, A., Azizi, M., Sharifi, R. 2010. Replacement potential of chemical antibacterial compound with natural products in preservation solution of Gerbera flower. Iranian Journal of Horticultural Sciences. 41(4): 337-345. (In Persian with English abstract).

Heidari, F.T. Ahmadzade, M. Sharifi-Tehrani, A. Sharifi, R. 2011. Evaluation of biocontrol efficiency of Pseudomonas fluorescens UTPF61 in different nitrogen sources. Journal of plant pathology. 93: 195-198.

Sharifi, R. Ahmadzade, M. Behboudi, K. Ryu, C.M. 2013. Role of Bacillus subtilis volatiles in induction of systemic resistance in Arabidopsis. Iranian journal of plant protection science. 44:91-101. (In Persian with English abstract).

Abbasi, K. Abbasi, S. Bardi-fotohifar, K. Sharifi, R. 2013. Virulence of Cytospora chrysosperma (Pers.) Fr. Isolates on walnut seedlings and excised twigs. Mashhad Journal of Agriculture Science and Technology 22:183-196. (In Persian with English abstract).

Farzaneh, M. Kiani, H. Sharifi, R. Reisi, M. Hadian, J. 2015. Chemical composition and antifungal effects of three species of Satureja (S. hortensis, S. spicigera, and S. khuzistanica) essential oils on the main pathogens of strawberry fruit. Postharvest Biology and Technology 109:145-151.

Sharifi, R., Ryu, C.M. 2016. Are bacterial volatile compounds poisonous odors to a fungal pathogen Botrytis cinerea, alarm signals to Arabidopsis seedlings for eliciting induced resistance, or both? Frontiers in Microbiology 7:196. doi: 10.3389/fmicb.2016.00196

Sharifi, R., Ryu, C.M. 2016. Making healthier or killing enemies? Bacteria volatile-elicited plant immunity play major role upon protection of Arabidopsis than the direct pathogen inhibition. Communicative & integrative biology. 9(4):doi: 10.1080/19420889. 2016.1197445

Khezri, S. Ahmadzadeh, M. Sharifi, R. 2016. Charachterization of new gene in biofilm formation of Bacillus subtilis. Modern Genetics Journal 11(2): 1-10

Sharifi, R., Ryu, C.M. 2016. Chatting with a tiny belowground member of the holobiome: communication between plants and growth-promoting rhizobacteria, Advances in Botanical Research 82: 135-160.

Sharifi, R., Alizadeh, H., Ahmadzade, M. Rasouli-sadaghiani, M.H. 2016. Investigation of different methods in siderophore measurement in indigenous fluorescent pseudomonads. Biology of Microorganisms 21:97-106.

Sharifi, R., Ahmadzade, M. Behboudi, K. 2016. Priming of resistance against Pseudomonas syringae pv. tomato in Arabidopsis by volatiles of Bacillus subtilis. Iranian Journal of Plant Protection science 47:293-301.

Ardalan A, Abbasi S, Sharifi R. 2017. Effect of some mineral elements on biocontrol efficiency of Bacillus pumilus INR7 against bean damping-off caused by Rhizoctonia solani. Biological Control of Plant Pests and Diseases, 6: 187-195.

Sharifi, R., Lee, S.M., Ryu, C.M. 2017. Microbe‐induced plant volatiles. New Phytologist 218:Doi: 10.1111/nph.14955

Sharifi, R., Ryu, C.M. 2018. Sniffing bacterial volatile compounds for healthier plants. Current Opinion in Plant Biology 44:88-97. doi: https://doi.org/10.1016/j.pbi.2018.03.004

Nasir Hussein, A., Abbasi, S., Sharifi, R., Jamali, S. 2018. The effect of biocontrol agents consortia against Rhizoctonia root rot of common bean Phaseolus vulgaris. Journal of Crop Protection 7 (1):73-85

Amiri S, Nosrati I, Mohammadi GR, Kahrizi D, Sharifi R. 2018. Rye (Secale cereale L.) and plant probiotics interaction on control of branched broomrape (Phelipanche ramose) on tomato (Solanum lycopersicum) Sivand and Super strain b cultivars. Journal of Agricultural Science and Sustainable Production, 28: 139-149. (In Persian with English abstract)

Sharifi, R., Ryu, C.M. 2018. Revisiting bacterial volatile-mediated plant growth promotion: Lessons from the past and objectives for the future. Annals of Botany, doi: 10.1093/aob/mcy108

Jasem, A. M., Sharifi, R. and Abbasi, S., 2018. Induced systemic resistance to wheat take-all disease by probiotic bacteria. Journal of Plant Protection Research 58: 304-310

Sharifi, R. and Ryu, C., 2018. Biogenic volatile compounds for plant disease diagnosis and health improvement. The Plant Pathology Journal 34: 459-469

Borzouei, S., Sharifi, R., and Moarrefzadeh, N. Induction of systemic resistance in tomato against broomrape (Phelipanche aegyptiaca). Journal of Phytopathology 167:1-9

 

پژوهش­های چاپ شده در همایش­های داخلی و خارجی

 

Sharifi, R. Lotfi, Fallahzade, V. Ahmadzade, M. 2008. Study of Pseudomonas aeruginosa 7NSK2 and its siderophore mutant ecological behavior by means of gusA reporter gene. XX International Congress of Genetics. Berlin, Germany.

Sharifi, R. Lotfi, Ahmadzade, M. Fallahzade, V. 2008.  Optimization of Gus and GFP transformation in order to study of root colonization by fluorescent pseudomonads. XX International Congress of Genetics. Berlin, Germany.

Lotfi, K. Sharifi, R. Shahrokhi, A.R. Fallahzadeh, V. Ahmadzade, M .2008. Effect of pyoverdine production on ecological fitness of fluorescent pseudomonads in rhizosphere. XII international congress of bacteriology and applied microbiology. Istanbul, Turkey.

Sharifi, R. Ahmadzade, M. Sharifi- Tehrani, A. 2008. Environmental factors regulating pyoverdine production by Pseudomonas fluorescens UTPF5. XII international congress of bacteriology and applied microbiology. Istanbul, Turkey.

Fallahzadeh, V. Sharifi, R. Ahmadzadeh, M. 2008. Growth kinetics of Pseudomonas aeruginosa 7NSK2 in a bench-top fermentor. 5th International conference of biology. Tehran, Iran.

Sharifi, R. Ahmadzadeh, M. Fallahzadeh, V. 2008. Study of physiochemical properties of fluorescent Pseudomonads siderophores. 5th International conference of biology. Tehran, Iran.

Fallahzadeh, V. Sharifi, R. Ahmadzadeh, M. Sharifi-Tehrani, A. 2008. Effect of pH and temperature on siderophore production in fluorescent pseudomonads. 18th Iranian plant protection congress. Hamadan, Iran.

Sharifi, R. Golmakani, M. Kiani, H. Ahmadzadeh. M. 2007. Evaluation of four essential oil and Thiabendazol for their toxicity against aflatoxin producing Aspergillus flavus. 56 international symposium of plant protection Gent, Belgium.

Sharifi, R. Farzaneh, M. Ahmadzadeh. M. 2007. In vitro antifungal activity of the essential oil of Foeniculum vulgare against postharvest plant pathogens. 56 International Symposium of Plant Protection. Gent, Belgium.

Lotfi, K. Sharifi, R. Shahrokhi, A.R. Fallahzadeh, V. Ahmadzade, M. 2008. Study of rhizosphere competence and biocontrol ability of Pseudomonas fluorescence UTPF5 in iron competition condition by means of reporter gens. XII International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology. Istanbul, Turkey.

Sharifi, R. Heidari, F. Farzaneh, M. Ahmadzade, M. 2006. Composition and antifungal activity of anise (Pimpinella anisum) essential oil against some post harvest fungi. 17th Irnian Plant Protection Congress, karaj, Iran.

Sharifi, R. Kiani, H. Golmakani, M. Ahmadzadeh. M. 2007. Antifungal activity of medicinal savary (Satureja hortensis) essential oil against post harvest pathogens. 5th Iranian Horticulture Science Congress. Shiraz, Iran.

Sharifi, R. Kiani, H. Golmakani, M. Farzaneh, M. Ahmadzadeh. M. 2007. Control of postharvest pathogen, Aspergillus niger, with essential oils and thiabendazole fungicide. 5th Iranian Horticulture Science Congress. Shiraz, Iran.

Fallahzadeh, V. Omidvary, M. Sharifi, R. Ahmadzadeh, M. 2008. Effect of some iron reglated metabolites on biological control of bean damping-off by fluorescent pseudomonads. 18th Iranian Plant Protection Congress. Hamadan, Iran.

Saeedizadeh, A. Kheiri, A. Zad, J. Etebarian, H. R. Bandani, A. R. and Sharifi, R. 209. A study of the changes in quantitative activity of some enzymes in olive cultivars during the interaction between of Verticillium wilt and rootknot nematode. 61 International Symposium of Plant Protection, Gent, Belgium.

Sharifi, R. Lee, S. and Ryu, C-M. 2010. Insight into priming of resistance by bacterial volatiles in Arabidopsis. Federation of Korean Microbiology Society Symposium, Seoul, South Korea

Behtoi, H. Amini, J. javadi, T, Sharifi, R. and Karimi, K. 2010. Antifungal activity of essential oil of black cumin (Bunium persicae) on control of two formae speciales of Fusarium oxysporum. 19th Iranian Plant Protection Congress, Tehran, Iran

Khezri, S. Ahmadzadeh, M. Salehi jozani, Gh. R. Sharifi, R. Behboudi, K. Rahimi, H. 2010. A study of Bacillus rhizobacteria effects on the root colonization, plant growth factors and biological control Fusarium culmorum on wheat. 19th Iranian Plant Protection Congress, Tehran, Iran

Khezri, S. Ahmadzadeh, M. Sharifi, R. Ahangaran, A. 2010. Screening of some isolates of Pseudomonas fluorescence against Sclerotinia sclerotiorum on sunflower. 19th Iranian Plant Protection Congress, Tehran, Iran

Sharifi, R. Ahmadzadeh, M. Ryu, C-M. 2011. Alteration of phenotype and phathogenesis of Botrytis cinerea by bacterial volatile emission on Arabidopsis. Korean Society of Plant Pathology Symposium, Deago, South Korea

Sharifi, R. Ahmadzadeh, M. Behboudi K. Ryu, C-M. 2012. Priming of resistance against Arabidopsis bacterial leaf speck by bacterial volatiles in Arabidopsis. 28th New Phytologist Symposium, Rhodes, Greece

Ghanbari, Sh. Zamani-zadeh, H.R. Sheikholeslami, M. Sharifi R. 2012. Biological control of sugar beet damping-off caused by Rhizoctonia solani with some commercial and non-commercial isolates of Trichoderma harzianum. 20th Iranian Plant Protection Congress, Shiraz, Iran

Sharifi, R. Abbasi, S, Merikhi, P. 2015. Effect of zinc on wheat growth improvement by Pseudomonas fluorescens RUP5. 8th Congress on Advances in Agricultural research, Sanandej, Iran

Merikhi, P. Abbasi, S, Sharifi, R. 2015. Effect of wheat cultivars on root colonization and growth promotion activity of Pseudomonas fluorescens RUP5. 8th Congress on Advances in Agricultural research, Sanandej, Iran

Ardalan, A. Abbasi, S, Sharifi, R. 2015. Comparison of some commercial Bacillus strains on biological control of Bean damping- off caused by Rhizoctonia solani. 8th Congress on Advances in Agricultural research, Sanandej, Iran

Abbasi, S. Sharifi, R. Chehri, K. Yousefvand, M. 2015. Identification of Fungi associated with root and crown rot of wheat in Kermanshah province. 8th Congress on Advances in Agricultural research, Sanandej, Iran

Sharifi, R. Abbasi, S. Ahmadzadeh, M. 2015. The effect of bacterial volatiles on tomato plants’ resistance to the postharvest pathogen Botrytis cinerea. First Congress on Agriculture, Environment and Food Security, Jiroft, Iran.

Merikhi, P. Abbasi, S, Sharifi, R. 2015. Biological control of wheat take-all, Gaeumannomyces grminis var tritici by Bacillus isolated from wheat rhizosphere. First Congress on Agriculture, Environment and Food Security, Jiroft, Iran.

Babaii, F. Abbasi, S. Sharifi, R. Behshti, A. 2014. Effect of nitrogen and phosphorous on biocontrol activity of Bacillus sp. In suppression of wheat take-all in greenhouse. 21th Iranian Plant Protection Congress, Uromia, Iran

Khezri, S., Sharifi, R. 2014. Effect of some nitrogen and carbon exudates of chickpea on biofilm formation of Bacillus subtilis. 4th congress on conventional and organic agriculture, Ardabil, Iran

Sharifi, R. Kazemi, N. Ahmadzadeh, M. Behboudi, M. 2016. Activation of plant defense signaling pathways by Bacillus volatiles in Arabidopsis. 22th Iranian Plant Protection Congress, Karaj, Iran

Borzoii, S. Sharifi, R. 2016. Biological control of Broomrape by Tomato growth promoting rhizobacteria. 22th Iranian Plant Protection Congress, Karaj, Iran

Seifi, S. Sharifi, R. 2016. Effect of nitrate-reducing bacteria on growth of tomato plants. 22th Iranian Plant Protection Congress, Karaj, Iran

Amiri, S., Nosrati, I., Sharifi, R. 2016. The responce of Karon cultivar of Tomato (Solanum lycopersicum) to infection by broomrap (Phelipanche ramosa) in presence of PGPRs. International symposium of agriculture, Environment and food security, Jiroft, Iran

Seifi, S. Behboudi, K. Sharifi, R. 2018. Effect of enthomopathogenic Bacillus thuringiensis on biocontrol of tomato Fusarium wilt. 23th Iranian Plant Protection Congress, Gorgan, Iran

Sohrabi, F. Sheikholeslami, M. Heidari, R. Sharifi, R. 2018. Combined Application of Glomus mosseae, Bacillus subtilis and Trichoderma harzianum on Plant Growth and Controlling of Root-Knot Nematode (Meloidogyne javanica) in Tomato. 23th Iranian Plant Protection Congress, Gorgan, Iran

Pakdel, S. Gholami, F. Beheshti, A. Habibi, A. Sharifi, R. 2018. Microbial degradation of petroleum hydrocarbons in contaminated soils mechanisms of action. The National Conference on Treatment of Water Air and Soil, Tehran, Iran

Safari, E. Sharifi, R. Abbasi, S. 2019. Inhibition of wheat take-all using defence-inducing compounds. 9th Conference on Biological Control, Hamadan, Iran

Seifi, S. Behboudi, K. Sharifi, R. 2019. Optimization of Urea fertilizer by using plant probiotic bacteria with the ability to reduce nitrate in tomato plants. 9th Conference on Biological Control, Hamadan, Iran

Montazersaheb, M. Zamani, A. Sharifi, R. 2019. Effect of plant probiotic bacteria and herbivore-induced plant volatiles (HIPVs) on life table parameters of two-spotted spider mite, Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae). 3th international Congress of Entomology, Tabriz, Iran.

 

دروس تدریس شده

کارشناسی: بیماری شناسی گیاهی، باکتری شناسی گیاهی، بیماری­های درختان میوه

کارشناسی ارشد: کنترل بیولوژیک بیماری­های گیاهی، روش تحقیق در بیماری شناسی گیاهی، باکتری شناسی گیاهی، میکروبیولوژی، فیزیولوژی پارازیتیسم

 

پایان نامه ها

محسن امانی مهر: مهار زیستی بیماری مرگ گیاهچه گوجه فرنگی با عامل Pythium aphanidermatum توسط ریزوباکترهای جدا شده از فراریشه گوجه فرنگی.

سارا معتضدی: بررسی اثر برخی منابع کربن و ازت در تولید زی­توده و افزایش کارایی باکتری Bacillus subtilis علیه  Rhizoctonia solaniعامل مرگ گیاهچه­ی لوبیا

ارغوان اردلان: تأثیر برخی از مواد معدنی روی فعالیت بیوکنترلی باکتری Bacillus subtilis علیه Rhizoctonia solani عامل مرگ گیاهچه لوبیا

شهلا برزویی: کنترل بیولوژیک گل جالیز توسط ریزوباکتری های جداشده از فرا ریشه گوجه فرنگی

یونس رضایی فر: مهار زیستی بیماری مرگ گیاهچه لوبیا با عامل Rhizoctonia solani توسط ریزوباکترهای جدا شده از فراریشه‌ی لوبیا

زمان مرادی: اثر تلقیح بذر با باکتری های محرک رشد گیاه بر کمیت و کیفیت عملکرد سه رقم عدس در شرایط دیم

مسعود سهرابی: کنترل بیولوژیک گونه­های قارچی فوزاریوم مرتبط با پژمردگی و پوسیدگی نخود در استان­های کرمانشاه وکردستان با استفاده از باکتری­های محرک رشد گیاه.

بهار ناصریه: اثر تلقیح بذر با باکتری های محرک رشد گیاه بر کمیت و کیفیت عملکرد دو رقم بزرک در شرایط تنش خشکی پس از گلدهی

شیدا ناصری: بررسی نقش ریزوباکتری های افزایش دهنده رشد گیاهان (PGPR) در کاهش تنش شوری در گوجه فرنگی

سهیلا ساسانی فر: نقش ریزوباکتری‌های محرک رشد (PGPR) در کاهش تنش خشکی در گوجه‌فرنگی

ثنا دائی چین: زیست شناسی شته جالیز (Aphis gossypii) روی خیار گلخانه­ای تیمار شده با باکتری Bacillus subtilis

فرشته سعید سروبابایی: اثر تغذیه خاک روی استقرار Bacillus sp عامل کنترل زیستی پاخوره ی گندم

سحر نعمتی: استخراج رنگدانه‌های کارتنوئیدی از مخمر Rhodotorula toruloides برپایه روش مکانیکی- سایشی

سحر امیری: امکان بهره گیری از گیاهان دگراسیب و پروبیوتیک های گیاهی به منظور کاهش الوده شدنگوجه فرنگی ) Solanum lycopersicum ( توسط گل جالیز ) Orobanche spp

سمیه کرمیان: زیست شناسی شته ی مومی کلم، Brevicoryne brassicae (Hem.; Aphididae)، و زنبور پارازیتویید آن، Diaeretiella rapae (Hym., Braconidae)، روی کلزای تلقیح شده با باکتری محرک رشد، Bacillus subtilis، در شرایط آزمایشگاهی

سمیرا فلاحی: مطالعه‌ی سنیتیکی و بهینه‌سازی تولید رنگدانه‌های کاروتنوئیدی از مخمر Rhodotorula toruloides با استفاده از عصاره خیسانده ذرت

حامد عبداللهی: مهار پژمردگی و پوسیدگی فوزاریومی ریشه نخود با برخی قارچکش¬ها و ترکیبات القاگر مقاومت درشرایط گلخانه

Ali Naser Hossein: Interactions of Trichoderma harzianum, Bacillus pumilus and Glomus intraradices as biocontrol agents against Rhizoctonia solani and Fusarium solani the causal agents of common bean root and stem rots

Ali Mahmood Jasem: Biological control of wheat take-all disease caused by Gaeumannomyces graminis var. tritici by some plant probiotic bacteria and Methyl jasmonic and Methyl salicylate

 

  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
آزمایشگاه بیولوژی خاک 1814071 1 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1398/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
آزمایشگاه بیولوژی خاک 1814071 1 02 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1398/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
مبانی بیماری‌شناسی گیاهی 1830141 2 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:30 ) 1398/10/28 (11:00 - 13:00) ترم اول 1398 طرح درس
آزمایشگاه بیولوژی خاک 1814071 1 02 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
آزمایشگاه بیولوژی خاک 1814071 1 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
مبانی بیماری‌شناسی گیاهی 1830141 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/10/29 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397 طرح درس
کنترل بیولوژیک در بیماری‌شناسی گیاهی 1830132 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/12 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1396 طرح درس
کنترل بیولوژیکی بیمارگرهای گیاهی 1830110 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/12 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1396 طرح درس
روش‌ها و وسایل تحقیق در بیماری‌شناسی گیاهی 1830049 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/02 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396 طرح درس
کنترل بیولوژیکی بیمارگرهای گیاهی 1830110 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/30 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 10 نتیجه
از 1